Podsumowanie zmian podatkowych w 2021 roku

środa, 10 Luty 2021 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w prawie podatkowym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Estoński CIT

Estoński CIT w Polsce to inaczej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Możliwość skorzystania z estońskiego CIT mają od 1 stycznia 2021 r. te spółki kapitałowe (zatem wyłącznie spółki z o.o. i spółki akcyjne), których przychody brutto nie przekraczają 100 mln złotych, a ich wspólnikami są osoby fizyczne oraz które zatrudniają co najmniej 3 pracowników (oprócz wspólników). Skorzystanie z tzw. estońskiego CIT pozwala na to, by spółki płaciły podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki, a nie już w chwili uzyskania przychodu. Jeżeli spółka zainwestuje wypracowany zysk, nie zapłaci podatku CIT.

Podstawą opodatkowania jest dochód odpowiadający wysokości zysku netto w części, w jakiej zysk ten został przeznaczony do wypłaty wspólnikom (akcjonariuszom) lub na pokrycie strat, ale także odpowiadający wysokości ukrytych zysków czy wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Dla potrzeb opodatkowania ryczałtem przyjęte zostały dwie bazowe stawki CIT:

– 15% – w przypadku małego podatnika oraz podatników, których średnioroczne przychody nie przekraczają 2 mln euro,

-25% – dla pozostałych spółek.

Wyboru tej formy opodatkowania wybiera się na okres co najmniej 4 lat.

Więcej na temat „estońskiego CIT” pisaliśmy w artykule o tym, na czym polega estoński CIT i kto może z niego skorzystać.

Spółki komandytowe podatnikami podatku CIT

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, chyba że odłożyły, stosowną uchwałą, stosowanie tych regulacji do 1 maja 2021 r. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oznacza, że dochód wypracowany przez spółkę komandytową będzie opodatkowany dwukrotnie, na poziomie spółki, a także na poziomie wspólnika, przy wypłacie zysku.

Należy jednak zaznaczyć, że zróżnicowana została sytuacja komplementariusza i komandytariusza. Wypłata zysku na rzecz komplementariusza nie będzie co do zasady wiązać się z ponownym opodatkowaniem, ponieważ komplementariusz będzie uprawniony do odliczenia od swojego PIT-u podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. Z kolei dla komandytariuszy, będących osobami fizycznymi, przepisy przewidują zwolnienie dla 50% ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł, po spełnieniu przez nich określonych w ustawie warunków.

Więcej na ten temat w artykule o opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 r.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r. stały się także te spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne i które nie ujawniły tożsamości swoich wspólników przez rozpoczęciem 2021 r.

Zmiana limitu przychodów dla 9% podatku CIT

Z 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r. mogą skorzystać podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich kwoty 2 mln euro (do 2020 r. limit ten wynosił 1,2 mln euro).

Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Także limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego został zwiększony. Jako formę opodatkowania podatkiem CIT ryczałt ewidencjonowany mogą wybrać podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich kwoty 2 mln euro.

Ponadto rozszerzono krąg podmiotów, które mogą skorzystać z możliwości rozliczania się ryczałtem poprzez poszerzenie definicji wolnego zawodu m.in. o psychologa, fizjoterapeutę, adwokata, architekta, księgowego, a także uchylenie zakazu rozliczania się ryczałtem m.in. dla podatników, którzy świadczą usługi reklamowe, pośrednictwa finansowego czy detektywistyczne i ochroniarskie.

Ponadto dla niektórych rodzajów działalności obniżeniu o 3% uległa stawka 20%, a stawka 17% na 15%. Szerzej piszemy o tym w artykule o zmianach w ryczałcie od 1 stycznia 2021 r. 

Należy także dodać, że ryczałtem mogą od 1 stycznia 2021 r. zostać opodatkowane przychody z wynajmu nieruchomości prywatnych, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (stawka 8,5%, przychody do 100 tys. zł i stawka 12,5%, przychody powyżej 100 tys. zł).

Od 1 stycznia 2021 r. wiele zmieniło się w prawie podatkowym. Spółki komandytowe, a także część spółek jawnych stało się podatnikami podatku CIT, zwiększono limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu, a także z 9% stawki podatku CIT. Ponadto wprowadzono ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, zwany potocznie „estońskim CIT”.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.