Ryczałt ewidencjonowany – kiedy warto skorzystać?

środa, 23 Sierpień 2017 w kategorii Podatki

Jaką przewagę ma ryczałt ewidencjonowany nad innymi formami opodatkowania? Kiedy opłaca się nam rozliczać za pomocą tej formy? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ryczałtu znajdziesz w poniższym artykule.

O tym, że każdy przedsiębiorca ma, co do zasady, możliwość wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Kiedy ryczałt może być opłacalny?

Jedną z możliwych form opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany czyli tzw. uproszczona forma rozliczenia podatku dochodowego. Cechą charakterystyczną opodatkowania przychodu ryczałtem jest to, że podatek płaci się od przychodu bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. Dlaczego taka konfiguracja może być opłacalna?

Stawki ryczałtu dla niektórych działalności są zdecydowanie niższe niż te ze skali podatkowej (18 lub 32 %) czy podatku liniowego (19%). Stawki ryczałtu w 2017 roku wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, a nawet 2%. Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwe jest również opłacanie ryczałtu według kilku stawek, jeżeli działalność jest różnorodna.

Poniżej przedstawiamy przykładowe rodzaje działalności przyporządkowane do określonych stawek:

20% – działalność prowadzona w formie wolnych zawodów np. lekarzy, pielęgniarek, tłumaczy, nauczycieli (gdy udzielają korepetycji);

17% – usługi parkingowe, hotelarskie, fotograficzne;

10% – przychody z odpłatnego zbycia niektórych praw majątkowych lub nieruchomości;

8,5% – prowadzenie przedszkoli;

5,5% – przychody z robót budowlanych,

3% – większość przychodów z działalności gastronomicznej;

2% – przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Wydawać by się mogło, że opodatkowanie przychodu np. stawką 10% będzie bardziej opłacalne niż rozliczanie na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym ze względu na niższą stawkę opodatkowania. Jednak nie zawsze tak jest. Decydując się na opodatkowanie ryczałtem, należy wziąć pod uwagę ilość ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów uzyskania przychodu. Ryczałt opłacalny jest w przypadku, gdy przedsiębiorca ponosi niskie koszty związane z prowadzoną działalnością, ze względu na fakt, iż ta forma opodatkowania nie pozwala na odliczenie kosztów uzyskania przychodów. Firmy, które ponoszą duże wydatki na zakupy firmowe – mają wysokie koszty uzyskania przychodu, utracą szansę na ich odliczenie od dochodu, a tym samym zmniejszenia kwoty podatku. W takiej sytuacji może się okazać, że bardziej opłacalny będzie podatek liniowy czy skala podatkowa. Bowiem wyższa będzie stawka podatku, ale niższa może być podstawa opodatkowania (z powodu możliwości jej obniżenia o koszty uzyskania przychodu).

Ponadto osoby rozliczające się ryczałtem nie mogą:

-rozliczać się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem,

– korzystać z ulg na dzieci,

– w przypadku pracodawców – uwzględniać w kosztach wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników.

Co rozumiane jest przez przychód w rozliczaniu się ryczałtem?

Przychód oznacza kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów lub usług (pomniejszoną o VAT należny), ale także inne przychody uzyskane w związku z działalnością gospodarczą tj. świadczenia w naturze czy dotacje.

Aby obliczyć należny podatek, przedsiębiorca, od przychodu za cały okres rozliczeniowy, odlicza składki na ubezpieczenie społeczne. Dopiero ta różnica stanowi podstawę do opodatkowania. Następnie wyliczony podatek pomniejsza się jeszcze o 7,75% wymiaru składki zdrowotnej i dopiero ta kwota stanowi wysokość podatku dochodowego, który należy zapłacić do urzędu.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Niestety nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza możliwość rozliczania się ryczałtem dla tych podatników, którzy:

– prowadzą apteki,

– prowadzą lombardy,

– prowadzą działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

– prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),

– świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),

– prowadzą działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

– wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

To nie wszystko. Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności, którą teraz rozpoczyna, podatnik ten również nie może rozliczać się ryczałtem.

Ponadto na ryczałt nie przejdzie również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a teraz zamierza prowadzić własną działalność, ale wykonywać te same czynności na rzecz swojego byłego pracodawcy, jakie wykonywała w ramach stosunku pracy przez ostatnie dwa lata podatkowe.

Limit przychodów

Wyłączenia podmiotowe to nie jedyne ograniczenia w rozliczaniu się ryczałtem. Przedsiębiorców obowiązuje również limit przychodu. Przedsiębiorca może opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim przychód uzyskany przez niego z wykonywanej działalności nie przekroczył 250 tys. euro (przeliczone na złote według ogłaszanego przez NBP średniego kursu euro obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego dany rok podatkowy).

Limit ten nie dotyczy początkujących przedsiębiorców. Oznacza to, że przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność może w pierwszym roku podatkowym opodatkować swoją działalność ryczałtem i nie straci tego prawa nawet w chwili, gdy przekroczy limit 250 tys. euro. Limit przychodu będzie obowiązywał go od kolejnego roku podatkowego.

Ewidencja przychodów

Jeżeli rozliczasz się ryczałtem, jesteś zobligowany do prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów. Prowadzi się ją odręb­nie na każdy rok podatkowy.

W ewidencji przychodów – jak sama nazwa wskazuje – umieszcza się jedynie przychody uzyskane z prowadzonej działalności. Nie ma potrzeby ujmowania w ewidencji kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości podatku. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek posiadania oraz przechowywania dowodów zakupu towarów.

Jeżeli firma zatrudnia pracowników lub posiada składniki majątku trwałego, przedsiębiorca musi prowadzić także inne ewidencje: ewidencję środków trwałych, wyposażenia, zatrudnienia.

Jak widać powyżej, opodatkowanie przychodu ryczałtem ewidencjonowanym nie zawsze będzie korzystne dla podatnika. Niekiedy może się okazać, że niższe stawki opodatkowania przychodu nie zrekompensują tego, co można byłoby zyskać, wybierając np. skalę podatkową (odliczenia, ulgi). W wyborze odpowiedniego rodzaju podatku PIT z pewnością pomoże biuro rachunkowe. Pamiętajmy, że zmiana sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego możliwa jest tylko do dnia 20 stycznia danego roku.

 

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.