Składki ZUS zależne od dochodu?

środa, 29 Styczeń 2020 w kategorii Podatki

Czyli Mały ZUS plus. Od 1 lutego 2020 r. wysokość składek ZUS zostanie uzależniona od wysokości dochodu. Czy to udogodnienie dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców?

Na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 27 grudnia 2019 r., od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki wskazane w ustawie, będą mogli opłacać składki ZUS w wysokości niższej o nawet kilkaset złotych od składek ZUS w standardowej, pełnej wysokości.

Jaka będzie wysokość składek ZUS w ramach Małego ZUS-u plus?

Wysokość składek ZUS będzie uzależniona od osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym dochodu.

Obliczanie składek ZUS w ramach Małego ZUS-u plus należy podzielić na trzy etapy.

Etap 1 – Obliczenie średniego miesięcznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku

W celu obliczenia średniego miesięcznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku, przedsiębiorca kwotę uzyskanego rocznego dochodu w poprzednim roku dzieli przez liczbę dni prowadzenia działalności w danym roku, a następnie tak uzyskaną wartość mnoży przez liczbę 30. Wynik ten zaokrągla się do pełnych groszy.

Etap 2 – Ustalenie wysokości współczynnika na dany rok kalendarzowy

Wysokość współczynnika jest stała i wynosi 0,5.

Etap 3 – Obliczenie podstawy wymiaru dla składek ZUS

W celu obliczenia podstawy wymiaru dla składek ZUS przedsiębiorca średni miesięczny dochód uzyskany w poprzednim roku (obliczony zgodnie z pkt 1 powyżej) mnoży przez współczynnik 0,5. Wynik końcowy ponownie zaokrągla do pełnych groszy i w ten sposób otrzymuje podstawę wymiaru, od której oblicza składki ZUS.

Stawki składek ZUS pozostają niezmienne: a) ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru, b) ubezpieczenie rentowe – 8%, c) ubezpieczenie chorobowe – 2,45%, d) ubezpieczenie wypadkowe – 1,67%, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób. Przedsiębiorca ma dodatkowo obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, jeżeli podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Uwaga!

Jeżeli przedsiębiorca zaliczał składki na ubezpieczenia społeczne do kosztów, dochód, który posłuży do wyliczenia podstawy wymiaru, musi zostać powiększony o wartość tych składek ZUS.

Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, tj. w 2020 r. od kwoty 780 zł ani wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy, tj. w 2020 r. od kwoty około 3136 zł.

Ważne!

Mały ZUS plus dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Składka zdrowotna będzie opłacana w wysokości obliczonej według zasad podstawowych.

Kiedy należy zgłosić chęć skorzystania z Małego ZUS-u plus?

Chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia do końca lutego 2020 r. (czyli de factodo 2 marca 2020 r.). W kolejnych latach obowiązywania ustawy termin na zgłoszenie będzie mijał wraz z końcem stycznia.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z Małego ZUS-u plus?

Niestety udogodnienie w postaci składek ZUS opłacanych w ramach Małego ZUS-u plus nie będzie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z Małego ZUS-u plus, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

– jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez cały rok, np. wskutek zawieszenia działalności, roczny limit przychodu powinien zostać pomniejszony proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w poprzednim roku;

– w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej 60 dni.

Co więcej, z Małego ZUS-u plus nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

– opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z opłacania podatku VAT, lub

– wykonywali pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Jak długo przedsiębiorca może korzystać z Małego ZUS-u plus?

Z Małego ZUS-u plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Oznacza to, że po dwuletniej przerwie od opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości przedsiębiorca będzie miał ponowną możliwość opłacania niższych składek ZUS.

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazywania danych dotyczących dochodu oraz formy opodatkowania. Będzie to jednak robił w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej – które wysyła także obecnie.

Uwaga!

Przedsiębiorcy, którzy uprawnieni są obecnie do opłacania składek ZUS w ramach tzw. Małego ZUS-u, tj. składek uzależnionych od przychodu, w wypadku gdy przychód ten nie przekroczy w danym roku kwoty 63.000 złotych, również będą mieli możliwość opłacania składek w ramach tzw. Małego ZUS-u plus od 1 lutego 2020 r.

Jeśli jednak przedsiębiorca opłacał w 2019 r. składki uzależnione od przychodu, to mimo zmiany warunków uprawniających do małego ZUS-u (teraz plus), okres opłacania składek ZUS zależnych od przychodu będzie pomniejszał limit 36 miesięcy, w których przedsiębiorca może korzystać z nowej ulgi.

Jak wygląda opłacanie składek ZUS w 2020 r.?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z „ulgi na start”, tj. braku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności, następnie

– skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności, a dopiero następnie

– skorzystania z Małego ZUS-u Plus przez kolejne 36 miesięcy prowadzenia działalności (jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki wskazane powyżej).

Mały ZUS Plus – podsumowanie

Z możliwości opłacania składek ZUS w ramach Małego ZUS-u Plus przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 120.000 złotych oraz którzy prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni, będą mogli skorzystać już od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS Plus nie obejmie jednak przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali pracę na rzecz swojego byłego (obecnie) pracodawcy oraz którzy byli opodatkowani kartą podatkową i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z opłacania podatku VAT. Wysokość składek ZUS w ramach tej ulgi zależeć będzie od dochodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru stanowić będzie iloczyn miesięcznego średniego dochodu przedsiębiorcy i współczynnika, który w 2020 r. wynosi 0,5.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.