SLIM VAT od 1 stycznia 2021 roku

środa, 24 Luty 2021 w kategorii Podatki

SLIM VAT to pakiet uproszczeń i unowocześnień w zakresie rozliczeń podatku VAT, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Na czym polegają uproszczenia?

Nowelizacja ustawy o VAT, potocznie zwana SLIM VAT – akronim utworzony ze słów simple, local and modern – przewiduje zmiany w czterech obszarach: fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut oraz pewne korzyści finansowe.

Uproszczenia w rozliczaniu faktur korygujących

Sprzedawca towarów lub usług nie ma już obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, w przypadku zmniejszenia podstawy opodatkowania. Dzięki temu podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej, bez konieczności oczekiwania na otrzymanie potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę. Z posiadanej przez sprzedawcę dokumentacji powinno jednak wynikać, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania. Jednocześnie nabywca zostaje zobowiązany do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej zostały uzgodnione ze sprzedawcą.

W przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania fakturą korygującą, gdy przyczyny zwiększenia zaistniały po dokonaniu sprzedaży, odpowiednia korekta powinna być dokonana za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Wydłużenie terminu na wywóz towarów 

Do tej pory, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty z tytułu eksportu towarów przed dokonaniem dostawy towarów, mógł zastosować stawkę podatku VAT 0% w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpił w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę.

SLIM VAT wydłużył termin na wywóz towarów uprawniający do zastosowania stawki 0% do 6 miesięcy.

Wspólne kursy walut

Podatnik przeliczając, na potrzeby podatku VAT, podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie obcej, może zastosować ten sam kurs walut, który stosuje dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Tym samym podatnik może ustalić jeden wspólny kurs walut zarówno dla celu podatku VAT jak i dochodowego – jest to rozwiązanie dobrowolne.

Jednak po wyborze tego rozwiązania podatnik będzie obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał. W przypadku rezygnacji – podatnik będzie obowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania także przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego

Wcześniej podatnik miał prawo odliczyć podatek VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym spełnił ustawowe warunki odliczenia albo w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych – łącznie 3 miesiące. Po tym czasie odliczenie możliwe było wyłącznie w drodze korekty deklaracji. Obecnie podatnik może odliczyć podatek VAT naliczony w ciągu 4 okresów rozliczeniowych (wydłużenie terminu o jeden miesiąc) – ma to na celu zmniejszenie liczby dokonywanych korekt VAT. Dotyczy to podatników rozliczających się miesięcznie.

Zwiększenie wartości nieodpłatnych prezentów dla celów ewidencji

Dzięki SLIM VAT, podatnik przekazujący nieodpłatnie prezenty, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określona w momencie przekazywania towaru, nie przekracza do 20 zł (wcześniej 10 zł) nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym te prezenty przekazuje. Takie prezenty nie podlegają również opodatkowaniu.

Pakiet SLIM VAT obejmuje uproszczenia w rozliczaniu faktur korygujących, wydłużenie terminu na wywóz towarów uprawniający do skorzystania z 0%-stawki VAT, możliwość przeliczania podstawy opodatkowania dla celów VAT po takim samym kursie walut jak dla celów PIT/CIT, wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego oraz zwiększenie wartości nieodpłatnych prezentów bez obowiązku prowadzenia ewidencji.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.