Tarcza antykryzysowa 6.0 podpisana przez Prezydenta

środa, 16 Grudzień 2020 w kategorii Księgowość

14 grudnia 2020 r. Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0. Tarcza przewiduje wsparcie tylko dla niektórych branż. Decydujący jest kod PKD określający przeważający przedmiot działalności.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. dla płatników:

– prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– którzy wykażą, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. oraz

– którzy zgłosili się do 30 czerwca jako płatnicy składek.

Jeżeli przedsiębiorca opłaci składki przed rozpatrzeniem jego wniosku, a następnie jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, składki zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowe świadczenia postojowe

Ustawa przewiduje także możliwość ubiegania się o jednorazowe świadczenie postojowe dla tych przedsiębiorców, których:

– na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważająca oznaczona była jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. oraz

– którzy skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Ponadto osobom, które przeważającą działalność mają oznaczoną kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B lub 93.29.Z i które skorzystały ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

Z kolei przedsiębiorcy, których na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważająca była oznaczona jednym z następujących numerów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z będą mogli ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 000 zł, pod warunkiem, że:

– ich przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– są mikro lub małymi przedsiębiorcami (zatrudniają do 9 osób),

– nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (przy czym za pracowników uważane są także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia i innej podobnej umowy o świadczenie usług, jeżeli z danej umowy odprowadzane są składki ZUS) ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy:

– na dzień 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– nie wykazują przesłanek do upadłości, nie prowadzą postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,

– nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2 000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Co więcej, dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 roku.

Od kiedy można wnioskować o wsparcie?

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o przyznanie dodatkowego świadczenia postojowego przedsiębiorcy będą mogli wnioskować po upływie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw (tj. od 30 grudnia 2020 r.), z kolei o dotację i dopłaty do wynagrodzeń pracowników – po upływie 3 dni od publikacji (tj. od 19 grudnia 2020 r.).

Tarcza antykryzysowa 6.0 przewiduje wsparcie dla branż, zdaniem ustawodawcy, najbardziej poszkodowanych negatywnymi następstwami COVID-19. Tarcza przewiduje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad, o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości do 2 080 zł, o dotację do 5 000 zł, a także o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika w wysokości 2 000 zł miesięcznie.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.