Wpisy z kategorii: Spółka z o. o.

Czy spółka z o.o. może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o pracę?

środa, 14 Kwiecień 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Co do zasady nie ma przeszkód, by spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o pracę. Jakie warunki należy spełnić, aby zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu było możliwe? Podporządkowanie członka zarządu jako pracownika spółki Zgodnie z Kodeksem pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz […]

Jak liczyć głosy na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

środa, 10 Marzec 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników zależny jest od tego, jaka większość jest wymagana do skutecznego powzięcia uchwały. Bezwzględna większość głosów Zgodnie z art. 245 Kodeksu spółek handlowych uchwały w spółce z o.o. podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej albo dalsze przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują większość szczególną. Przy większości […]

Jak postąpić w razie otrzymania wezwania z KRS?

środa, 17 Luty 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Z trudnościami w składaniu wniosków do KRS boryka się wielu przedsiębiorców. Pożądaną sytuacją jest, gdy po złożeniu stosownego wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, wnioskodawca otrzymuje postanowienie o wpisie wnioskowanych zmian do rejestru. Nierzadko jednak wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków wniosku lub zwrot wniosku. Jak sobie z tym radzić? Zarówno, gdy rejestrujemy […]

Pożyczka od wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.  

środa, 27 Styczeń 2021 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Jedną z form dofinansowania spółki z o.o. może być udzielenie tej spółce pożyczki przez jej wspólnika. Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może udzielić pożyczki tej spółce w sytuacji, gdy jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu tej spółki? Jakie są skutki podatkowe takiej czynności? Spółki jednoosobowe, w tym jednoosobowe spółki z o.o. nie są rzadkością w […]

Reprezentacja spółki ujawniona w KRS a zarząd jednoosobowy

środa, 20 Styczeń 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Sposób reprezentacji spółki wynikający z KRS obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy. Gdy zarząd jest wieloosobowy… Zgodnie z art. 205 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu […]

Czy możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.?

środa, 7 Październik 2020 w kategorii Spółka z o. o., Przekształcenia, Spółka jawna

Spółka jawna może być przekształcona w inną spółkę handlową. Przekształcenie może okazać się szczególnie korzystne w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie wady ma prowadzenie działalności w formie spółki jawnej? Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Za niewątpliwą wadę spółki jawnej uznaje się fakt, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wspólnicy. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością […]

Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – problemy praktyczne

środa, 30 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka z o. o.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadziła od dnia 3 września 2019 r. możliwość uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z kolei tzw. tarcza antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r. dopuściła możliwość odbywania zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez fizycznej obecności wspólników […]

Czy spółka z o.o. może potwierdzić umowę zawartą w jej imieniu przez tzw. fałszywy organ?

środa, 9 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Jeżeli zawierający umowę jako organ spółki z o.o. nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez spółkę z o.o., w której imieniu umowa została zawarta. Jeszcze do niedawna w doktrynie szeroko dyskutowana była kwestia tego, czy osoba prawna, np. spółka z o.o. może potwierdzić umowę zawartą w imieniu tej […]

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

środa, 2 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka z o. o.

Zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę z o.o. na zewnątrz. Zarząd w każdej spółce z o.o. musi składać się co najmniej z jednej osoby. Kto uprawniony jest do bycia członkiem zarządu spółki z o.o.? 1. Osoba z grona lub spoza grona wspólników Członkiem zarządu spółki z o.o. może być zarówno wspólnik […]

Czy wspólnik spółki z o.o. może zaskarżyć uchwałę podjętą na zgromadzeniu wspólników?

środa, 26 Sierpień 2020 w kategorii Spółka z o. o.

Uchwały podjęte na zgromadzeniu wspólników mogą być zaskarżane m.in. przez wspólników, którzy bez własnej winy nie brali udziału w zgromadzeniu, ale także przez wspólników, którzy byli obecni na zgromadzeniu, ale głosowali przeciwko uchwale, żądając zaprotokołowania zgłoszenia sprzeciwu. W jaki sposób wspólnik może zaskarżyć uchwałę? Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwałę podjętą na zgromadzeniu wspólników można […]

Strony:123...13

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.