Umorzenie subwencji z PFR bez podatku dochodowego?

środa, 14 Lipiec 2021 w kategorii Podatki

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów beneficjenci wsparcia finansowego udzielonego w ramach tarcz finansowych PFR, które następnie zostało umorzone, nie zapłacą podatku dochodowego.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając:

– rodzaj podatku,

– okres, w którym następuje zaniechanie,

– i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Jak pisaliśmy w artykule o tym, czy wsparcie finansowe udzielone w ramach tarczy antykryzysowej podlega opodatkowaniu,dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa udzielana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) traktowana jest jak pożyczka. W wypadku umorzenia pożyczki kwota pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, a zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego.

Brak podatku dochodowego od umorzonych subwencji?

Korzystając z wyżej wymienionego uprawnienia, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez PFR.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z powyższym przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tarczy finansowej PFR 1.0 lub 2.0, a następnie uzyskali (uzyskają) umorzenie ww. wsparcia finansowego, nie zapłacą z tego tytułu podatku PIT (CIT).

Projekt właściwego rozporządzenia został opublikowany w dniu 9 lipca 2021 r., ale rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane i ogłoszone. Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Co w sytuacji, gdy rozporządzenie nie zostanie wydane?

W przypadku braku wydania ww. rozporządzenia, umorzenie kwot udzielonych subwencji skutkowałoby powstaniem po stronie beneficjentów, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi przychód, obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy (termin zapłaty zaliczki przypada na dzień 20 lipca).

Jak uzyskać 100%-umorzenie subwencji z PFR?

Subwencja finansowa udzielona w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.,

w przypadku mikroprzedsiębiorców;

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej po 31 grudnia 2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.,

w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Z kolei subwencja finansowa udzielona w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień wydania decyzji (określającej kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi) przez PFR oraz faktyczne wykonywanie działalności (oraz ujawnione w CEIDG/KRS) na dzień 31 grudnia 2019 r. określonej jednym z 54 kodów PKD,

– nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r.,

– odnotowaniespadku przychodów ze sprzedaży o min. 30% w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. lub w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października do 31 grudnia 2019 r.,

w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym nie pobiera się podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez PFR na podstawie tarczy finansowej 1.0 i 2.0.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.