W jaki sposób można skorzystać z ulgi na złe długi?

poniedziałek, 13 Kwiecień 2015 w kategorii Podatki

Przedsiębiorca posiadający wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika, może skorygować podatek należny (czyli podatek VAT od wystawionych faktur, który „należy się” od przedsiębiorcy Urzędowi Skarbowemu) o kwoty niezapłaconego podatku od danej wierzytelności. Jest to tzw. ulga na złe długi.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 89a ustawy o VAT.

Po pierwsze, nieściągalność danej wierzytelności musi zostać uprawdopodobniona. Oznacza to, że wierzytelność nie została uregulowana (poprzez zapłatę dokonaną przez dłużnika) lub zbyta w jakiejkolwiek formie (np.: sprzedaż wierzytelności) w ciągu 150 dni od dnia upływu jej terminu płatności. Co najistotniejsze, z ulgi można skorzystać pod warunkiem, że należność nie zostanie uregulowana do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty.

Po drugie, skorzystanie z ulgi jest możliwe, pod warunkiem, że dostawa towaru lub świadczenie usług, których dotyczy faktura były dokonane na rzecz czynnego podatnika VAT. Co ważne, dłużnik musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT nie tylko na dzień wystawienia faktury, ale także na dzień poprzedzający złożenie deklaracji, w której dokonuje się korekty. Ponadto dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Czynnym podatnikiem VAT musi być także wierzyciel.

Po trzecie, należy pamiętać o tym, że wierzyciel na złożenie takiej deklaracji ma 2 lata od daty wystawienia faktury, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Po czwarte, korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wierzyciela może nastąpić wyłącznie w deklaracji za ten okres podatkowy, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności nieściągalnej wierzytelności. Najłatwiej zobrazować to będzie na przykładzie:

Przykład 1:

W dniu 15 października 2014 roku podatnik wystawił na rzecz spółki X sp. z o.o. fakturę z 7-dniowym terminem płatności. Zatem termin płatności faktury minął 22 października 2014 roku. Faktura nie została uregulowana przez kontrahenta. 150-dniowy okres, licząc od dnia terminu płatności, minął 21 marca 2015 roku. W związku z powyższym podatnik w rozliczeniu za marzec 2015 (lub za I kwartał 2015 roku, jeżeli rozlicza się kwartalnie) ma prawo do zastosowania ulgi na złe długi, czyli do pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwotę wynikającą z wystawionej w październiku 2015 r. faktury. Korekty tej może dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik ureguluje wierzytelność po dokonaniu korekty?

Niestety, jeżeli już po dokonaniu korekty dłużnik ureguluje wierzytelność lub zostanie ona zbyta w jakiejkolwiek formie, podatnik ma obowiązek na nowo zwiększyć podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za ten okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta.

Przykład 2

Przyjmując, że w maju 2015 roku dłużnik ureguluje wierzytelność, o której mowa w przykładzie 1, wierzyciel będzie miał obowiązek ponownie dokonać korekty w rozliczeniu za ten okres, w którym należność została uregulowana, tj. w deklaracji za maj 2015 lub za II kwartał 2015 roku, w przypadku rozliczenia kwartalnego.

Pamiętajmy, że z ulgi na złe długi nie można skorzystać, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT, czyli np.: gdy istnieją powiązania rodzinne lub powiązania z tytułu przysposobienia.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.