W jaki sposób spółki komandytowe mogą postanowić o przesunięciu terminu uzyskania statusu podatnika CIT?

środa, 30 Grudzień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki, Księgowość

Spółki komandytowe mogą postanowić o odroczeniu terminu stosowania wobec nich regulacji w zakresie podatku CIT do 1 maja 2021 r. poprzez podjęcie stosownej uchwały wspólników.

W artykule o opodatkowaniu spółek komandytowych i estońskim CIT od stycznia 2021 r.pisaliśmy o tym, że spółki komandytowe, mocą ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw stają się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r. Mają jednak możliwość odłożenia stosowania wobec nich regulacji w zakresie podatku CIT do 1 maja 2021 r.

W jaki sposób spółki komandytowe mogą zdecydować o odroczeniu stosowania nowych regulacji?

Ustawa milczy na ten temat. Nie ma w niej żadnych wytycznych w tym zakresie. Art. 12 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ww. ustawą stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Ustawa nie precyzuje tego, w jaki sposób spółka komandytowa powinna postanowić o odroczeniu terminu stosowania wobec niej nowych regulacji w zakresie podatku CIT. Wydaje się jednak, że powinno nastąpić to zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Prawo do reprezentowania spółki komandytowej ma komplementariusz, jednak komandytariusze powinni wyrazić zgodę na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki. Mając na uwadze powyższe, najbezpieczniej będzie, jeśli stosowną decyzję podejmą wszyscy wspólnicy spółki w formie uchwały. Uchwała w sprawie uzyskania przez spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powinna stanowić, że na mocy art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej wspólnicy spółki postanawiają, iż przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą stosować się będzie w stosunku do spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.

W jakim terminie należy podjąć stosowną decyzję?

Przepisy nie precyzują także, w jakim terminie taka decyzja powinna zostać podjęta. Wydaje się jednak, że decyzja ta powinna zostać podjęta przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. przed 1 stycznia 2021 r.

Czy należy zawiadomić urząd skarbowy?

Niektórzy eksperci twierdzą, że należy zadbać o stosowne potwierdzenie powzięcia ww. uchwały w terminie, którym może być np. sporządzenie odpisu uchwały poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uzyskanie notarialnego poświadczenia daty okazania dokumentu. Wydaje się jednak, że wystarczające będzie zawiadomienie organów podatkowych o podjęciu powyższej decyzji poprzez złożenie uchwały w urzędzie skarbowym właściwym dla rozliczeń spółki komandytowej oraz dla wspólników. Wprawdzie przepisy ustawy nowelizującej nie przewidują obowiązku zgłoszenia powyższej decyzji spółki do organów podatkowych, niemniej jednak spółka może złożyć takie zawiadomienie w celach informacyjnych. Stosowne zawiadomienie można złożyć w urzędzie osobiście, tak aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma albo wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Czy należy zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2020 r.? 

Ustawa nowelizująca stanowi, że z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. z dniem 30 kwietnia 2021 r. spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ustawa stanowi ponadto, że jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Powyższe oznacza, że spółka komandytowa może wydłużyć rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. i nie zamykać ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. (jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) i zamknąć je dopiero na dzień 30 kwietnia 2021 r. albo zamknąć księgi dwukrotnie, na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Spółki komandytowe mogą postanowić o odroczeniu stosowania wobec nich regulacji dotyczących podatku CIT, a tym samym przesunąć termin, w którym uzyskają status podatnika CIT. Decyzja powinna zostać podjęta przez wszystkich wspólników spółki w formie uchwały. Należy rozważyć poinformowanie urzędu skarbowego o tym fakcie.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-komandytowa

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.