Czy wszystkie uchwały wspólników spółki z o.o. podejmowane są na zgromadzeniu?

czwartek, 12 Grudzień 2019 w kategorii Podatki

Możliwe jest podejmowanie uchwał wspólników spółki z o.o. bez odbycia zgromadzenia wspólników. Wspólnicy mają do wyboru dwa tryby podejmowania uchwał bez odbycia zgromadzenia. Czy wszystkie uchwały można podjąć w taki sposób?

Co do zasady, zgodnie z art. 227 § 1 k.s.h., uchwały wspólników spółki z o.o. podejmowane są na zgromadzeniu wspólników.

Jednak zgodnie z art. 227 § 2 k.s.h., bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli:

1. wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte (głosowanie w ramach tzw. kurendy), albo

2. wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na głosowanie pisemne.

Głosowanie w ramach kurendy

Głosowanie w ramach kurendy jest możliwe w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na konkretne brzmienie uchwały, która ma być powzięta. Głosowanie w tym trybie odbywa się zazwyczaj korespondencyjne – wspólnicy podpisują się w trybie obiegowym na jednym dokumencie pod treścią przyszłej uchwały, choć możliwe jest także złożenie oświadczenia przez każdego ze wspólników na odrębnym dokumencie. Uchwała jest podjęta w momencie, gdy wszyscy wspólnicy pisemnie wyrażą zgodę na jej treść.

Warunkiem przeprowadzenia głosowania w ramach kurendy jest istnienie jednomyślności wszystkich wspólników co do treści uchwały.

Głosowanie pisemne

W drugim przypadku, aby możliwe było odbycie głosowania pisemnego nad daną uchwałą, wszyscy wspólnicy muszą wyrazić pisemną zgodę na to, że głosowanie nad daną uchwałą będzie głosowaniem pisemnym. Nie muszą jednak zgadzać się co do jej proponowanej treści i mogą głosować ostatecznie przeciwko uchwale.

Warunkiem przeprowadzenia głosowania pisemnego jest istnienie jednomyślności wszystkich wspólników co do samej formy głosowania.

Zgoda musi dotyczyć konkretnego głosowania nad daną kwestią. Nie może być ogólną zgodą na przeprowadzenie głosowania pisemnego.

Uchwały, których nie można podjąć bez odbycia zgromadzenia wspólników

Pomimo zgodności wspólników co do treści uchwały lub zgodności wspólników co do głosowania pisemnego nad treścią danej uchwały, nie jest możliwe podjęcie w którykolwiek ze wskazanych wyżej sposobów uchwał:

– w sprawach, w których wymaga się zwołania zgromadzenia wspólników. Art. 233 k.s.h. stanowi, że zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Zwołanie zgromadzenia wymagane jest także dla zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego (art. 288 § 2 k.s.h.).

– które muszą zostać umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do takich uchwał należy m.in. uchwała w sprawie zmiany umowy spółki z o.o., uchwała o rozwiązania spółki, uchwała o połączeniu, uchwała o przekształceniu.

– w sprawach, które wymagają głosowania tajnego. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Uwaga!

Część doktryny stoi na stanowisku, że wyłącznie w przypadku kurendy wyłączona jest możliwość zachowania tajności głosowania. Wydaje się, że jeżeli wspólnicy opracują system, który pozwoli na zachowanie tajności głosowania przy głosowaniu pisemnym, będą mogli głosować na piśmie także m.in. w uchwałach osobowych.

Warto pamiętać, że od 1 marca 2019 r. możliwe jest przeprowadzenie głosowania pisemnego także nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Wśród spraw, które są przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest także udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium jest jednak także sprawą osobową. Biorąc pod uwagę powyższe, możliwe jest przeprowadzenie głosowania pisemnego nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium (przy zachowaniu tajności głosowania), ale na pewno nie będzie możliwe głosowanie nad tą uchwałą w ramach kurendy.

Ważne!

Umowa spółki z o.o. nie może rozszerzać katalogu sytuacji, w których możliwe jest podjęcie uchwał bez odbywania zgromadzenia.

Jak wynika z powyższego, wspólnicy spółki z o.o. mają możliwość podjęcia uchwał bez odbywania zgromadzenia wspólników, przeprowadzając głosowanie pisemne lub głosując w trybie obiegowym. Na przeprowadzenie głosowania pisemnego lub na treść uchwały, która ma być podjęta w trybie obiegowym muszą jednak wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy. Nie jest możliwe podjęcie uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników w sprawach, w których wymaga się zwołania zgromadzenia wspólników oraz w sprawach, które muszą zostać umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Nie jest także możliwe głosowanie w ramach kurendy nad uchwałami, które wymagają głosowania tajnego.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.