Wykaz podatników VAT dostępny w Internecie?

środa, 15 Maj 2019 w kategorii Podatki, Inne

Powstanie ogólnodostępny wykaz podatników VAT, w którym przedsiębiorca nie tylko sprawdzi status VAT swojego kontrahenta, ale także prześledzi całą historię jego rejestracji dla celów VAT, jak również pozna numer jego rachunku bankowego, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

Dnia 9 maja 2019 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT przewidujący utworzenie jednego wykazu podatników VAT, który umożliwiał będzie weryfikację danych kontrahentów, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT, w tym ich rachunków bankowych. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Co się zmieni?

Obecnie status VAT kontrahenta można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod tym linkiem, wpisując w odpowiedniej rubryce NIP przedsiębiorcy. Za pomocą obecnego rejestru przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy jego kontrahent jest podatnikiem VAT oraz czy jest to podatnik VAT czynny, czy zwolniony. Usługa umożliwia również wydrukowanie ze strony internetowej informacji o statusie sprawdzanego podatnika. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego. Dodatkowo prowadzi się dwa odrębne wykazy tutaj: wykaz podatników niezarejestrowanych do VAT lub z VAT wykreślonych oraz wykaz podatników, wobec których rejestracja została przywrócona.

Projekt przewiduje utworzenie jednego ogólnodostępnego wykazu podatników VAT tj. połączenie w jednej bazie dwóch ww. wykazów – wykazu podatników niezarejestrowanych do VAT i z VAT wykreślonych oraz wykazu podatników przywróconych do VAT – rozszerzonych o dodatkowy wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Wykaz podatników VAT ma stanowić elektroniczną bazę podatników VAT, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli bezpłatnie weryfikować informację o swoich kontrahentach, czyli przede wszystkim o statusie VAT na wybrany dzień. Rejestr prowadził będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz udostępniony zostanie na stronie BIP Ministerstwa Finansów i aktualizowany będzie każdego dnia roboczego, raz na dobę. Wykaz dostępny będzie również w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co będzie zawierał nowy wykaz podatników VAT?

Zgodnie z projektem ustawy, prowadzony w formie elektronicznej wykaz będzie zawierał informacje dotyczące podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT („podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT zwolniony”), w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Uwaga!

Wykaz dawać będzie możliwość sprawdzenia statusu danego podatnika VAT nie tylko na dzień wystosowania zapytania, ale również na inny wybrany dzień przypadający nie wcześniej niż 5 lat wstecz, co oznacza że możliwe będzie prześledzenie całej historii rejestracji kontrahenta do VAT w podanym wyżej okresie. Wyszukiwanie odbywać się będzie po numerze NIP lub fragmencie nazwy przedsiębiorcy. Możliwe będzie również sprawdzanie w wykazie kilku podmiotów jednocześnie.

Wykaz zawierał będzie m.in. następujące dane:

– firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

– adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;

– numer NIP;

– numer REGON;

-imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

– numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym;

– datę rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

– podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Ważne!

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów przekraczających kwotę 15 tys. zł, które trafiły na rachunki inne niż wskazane w wykazie. Oznacza to, że podatnik będzie musiał de facto dokonywać płatności na rachunek zawarty w wykazie, chyba że złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Czy przedsiębiorca ma wpływ na treść danych udostępnionych w wykazie?

Projekt stanowi, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje dane zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, że w przypadku gdy przedsiębiorca zauważy, że dane zawarte w wykazie nie są zgodne z prawdą, ma prawo złożyć wniosek do szefa KAS o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Zmiany danych może dokonać także szef KAS z urzędu.

Jednolity wykaz podatników VAT, który zawierać będzie informacje nie tylko o podatnikach VAT wykreślonych z VAT czy do VAT niezarejestrowanych, ale również o podatnikach VAT czynnych i do VAT przywróconych, według pomysłodawców, pozwoli przedsiębiorcom przyspieszyć procedurę weryfikacji kontrahentów. Planowo wykaz zostanie udostępniony 1 września 2019 r. Dostęp do bazy podatników VAT będzie bezpłatny.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.