Zmiany w podatkach jeszcze w 2019 r.?

środa, 17 Lipiec 2019 w kategorii Podatki

Rząd w ostatnich miesiącach przyjął dwa projekty ustaw dotyczące zmian w podatku PIT oraz w podatku VAT. Jeżeli zmiany te wejdą w życie, oznacza to powstanie nowej stawki podatku przy rozliczaniu na zasadach ogólnych, zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu czy utworzenie jednolitej struktury JPK_VAT. Jednocześnie Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zwolnienie z opodatkowania dochodu pracownika do 26 roku życia.

Nowa stawka podatku przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych

Obecnie w ramach opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych przewiduje się dwie stawki podatkowego w wysokości 18 i 32%. Zastosowanie danej stawki podatku zależne jest od wysokości podstawy opodatkowania. Jeżeli dochód przedsiębiorcy wyniesie do 85 528 zł, przedsiębiorca zapłaci podatek w wysokości 18% podstawy opodatkowania. Przy przekroczeniu progu 85 528 zł, stawka podatku wzrośnie do 32%.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (projekt ustawy rząd przyjął w dniu 16 lipca 2019 r.), ma zostać zmniejszona o 1% niższa stawka podatku tj. z 18 na 17%. Niższa stawka podatku dotyczyć ma wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, a zatem – przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło, z działalności gospodarczej osób fizycznych. Dla dochodu w wysokości do 85 528 zł stawka podatku wynosić będzie 17% (minus kwota zmniejszająca podatek). Niezmiennie 32% stawka podatku obowiązywać będzie w przypadku dochodu przekraczającego kwotę w wysokości 85 528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek). Pamiętać jednak należy, że osiągnięcie dochodu przekraczającego dany próg, nie oznacza że cały dochód opodatkowany jest po wyższej stawce, a jedynie ta część dochodu, która stanowi nadwyżkę ponad wyższy próg (przy dochodzie w wysokości np. 100 tys. zł, dochód w wysokości 85 528 zł opodatkowany będzie stawką 17%, a stawką 32% jedynie nadwyżka ponad 85 528 zł). O tym w jaki sposób obliczać podatek przy zastosowaniu skali podatkowej, pisaliśmy w artykule o zasadach ogólnych opodatkowania PIT.

Podwyższone pracownicze koszty uzyskania przychodów

Z powyższą zmianą skorelowana jest inna zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Finansów dotycząca wprowadzenia wyższych kosztów uzyskania przychodów pochodzących z pracy (tutaj zastosowano zawężenie wyłącznie do dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy). Pracownicze koszty uzyskania przychodu są to koszty, o które pomniejszany jest przychód przez zatrudnionego przez przedsiębiorcę pracownika uzyskany ze stosunku pracy przed jego opodatkowaniem podatkiem PIT. Jest to stała zryczałtowana kwota. Obecnie wysokość kosztów uzyskania przychodów dla pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy wynosi 1 335 zł rocznie, a po zmianach wzrośnie co najmniej dwukrotnie – aż do 3 000 zł rocznie.

Niższa stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów miałyby wejść w życie od 1 października 2019 r.

Brak opodatkowania dochodu zatrudnionego, który nie ukończył 26 roku życia 

Dochody zatrudnionych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, osiągane ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia nie będą opodatkowane podatkiem PIT. Planuje się jednak wprowadzenie limitu przychodów, które będą mogły korzystać z braku opodatkowania, do wysokości 85 528 zł rocznie (opodatkowane zostaną jedynie przychody powyżej powyższego limitu; w 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy). Projekt ustawy przewidującej powyższe Sejm uchwalił dnia 4 lipca 2019 r.

Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

Aby dochody uzyskane w 2019 r. (od sierpnia) nie zostały objęte podatkiem PIT (aby pracodawca nie musiał obliczać i pobierać zaliczki na podatek PIT), młody pracownik lub zleceniobiorca powinien złożyć płatnikowi-pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Do przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 r. składanie oświadczenia nie będzie konieczne.

Nowa struktura JPK_VAT

Obecnie czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego miesięczną deklarację VAT – w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie albo kwartalną deklarację VAT – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, a także co miesiąc – strukturę Jednolitego Pliku Kontrolnego (VAT). Część danych z tych dwóch dokumentów się powiela, w związku z czym Ministerstwo Finansów wyszło z propozycją połączenia tych dwóch dokumentów i utworzenia nowej struktury JPK_VAT, która zawierać będzie zarówno strukturę obecnego JPK_VAT, jak i informacje ujęte w deklaracjach VAT. Podatnicy rozliczający się miesięcznie, strukturę JPK_VAT wysyłać będą do urzędu miesięcznie, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego plik dotyczy. Podatnicy rozliczający się kwartalnie również będą wysyłali JPK_VAT miesięcznie (tak jak obecnie), ale część deklaracyjną uzupełniać będą dopiero w JPK_VAT za ostatni miesiąc danego kwartału (za pierwszy i drugi miesiąc uzupełniać będą jedynie część ewidencyjną). Od 1 stycznia 2020 r. powyższy obowiązek objąć ma pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników, natomiast od 1 lipca 2020 r. – pozostałych podatników VAT.

Stosowny projekt nowelizacji ustawy o VAT rząd przyjął 10 czerwca 2019 r.

Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego podatnika

Od 1 stycznia 2020 r. przewiduje się wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego dla każdego podatnika. Na indywidualny rachunek podatkowy podatnik dokonywałby wpłat z tytułu podatku PIT, CIT, VAT, a także mandatów czy grzywien. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy zmieniają miejsce prowadzenia działalności, a zatem zmienia się jednocześnie właściwy urząd skarbowy, na którego konto należy odprowadzać podatki. Wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego pozwoli przedsiębiorcy na opłacanie podatków na indywidualny rachunek bankowy, na stałe przyporządkowany do danego przedsiębiorcy, bez konieczności każdorazowego sprawdzania numeru rachunku danego urzędu.

Zarówno powstanie nowej stawki podatku dochodowego w wysokości 17% (zamiast 18%), jak i zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz utworzenie jednolitej struktury JPK_VAT nie jest jeszcze przesądzone, jednak stosowne projekty ustaw zostały już przyjęte przez rząd. W następnym kroku zostaną skierowane do Sejmu. Z kolei nad ustawą wprowadzającą zwolnienie z opodatkowania dochodu pracownika (i zleceniobiorcy) do 26 roku życia debatuje obecnie Senat.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.