Zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej

środa, 3 Listopad 2021 w kategorii Fundacja rodzinna

15 października 2021 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie uległy zmianie?

Czym jest fundacja rodzinna? 

Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną w polskim porządku prawnym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ma zarządzać posiadanym majątkiem i zapewniać jego ochronę oraz spełniać świadczenia na rzecz beneficjenta, w szczególności pokrywać koszty jego utrzymania lub kształcenia albo, w przypadku beneficjenta będącego organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wspierać realizację przez niego celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Fundację rodzinną tworzyć się będzie na podstawie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej. Oświadczenie fundator składać będzie w akcie założycielskim albo w testamencie (w formie aktu notarialnego).

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

Co zmieniło się w projekcie ustawy?

Prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacja rodzinna nadal nie będzie mogła wykonywać działalności gospodarczej, za wyjątkiem działalności polegającej na:

1)  zbywaniu mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2)  najmie, dzierżawie lub udostępnianiu na innej podstawie mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem;

3)  przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;

4)  nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5)  udzielaniu pożyczek:

a)  spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje,

b)  spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6)  obrocie zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7)  prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Prowadzenie działalności gospodarczej w ww. zakresie pozwoli na zarządzanie majątkiem fundacji i jego pomnażanie. Początkowo przewidywano, że fundacja rodzinna nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

Organy fundacji

Fundator będzie mógł dowolnie kształtować skład organów fundacji. Do tej pory przewidywano, że beneficjenci nie będą mogli posiadać więcej niż połowę głosów w zarządzie (radzie protektorów).

Opodatkowanie

W pierwotnym projekcie dochody uzyskiwane przez fundację rodzinną miały być opodatkowane 19%-podatkiem CIT. Także wypłaty na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej miały być opodatkowanie zryczałtowanym 19%-podatkiem od spadków i darowizn. Jedynie osoby najbliższe fundatorowi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak również sam fundator, miały być zwolnione od podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji, jeżeli przedmiotem świadczenia byłoby mienie wniesione do fundacji przez fundatora (a także dochody z niego oraz wszelkie nabyte lub uzyskane przez fundację w zamian za nie mienie i dochody oraz fundusz założycielski).

W nowej wersji projektu:

– fundacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu przychodów z zysków kapitałowych (dywidend) oraz z tytułu odsetek,

– poszerzono krąg osób najbliższych uprawnionych do zwolnienia od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn o synową, zięcia i teściów,

– w przypadku jednak, gdy wypłaty na rzecz osób najbliższych pochodzić będą z dochodów fundacji, które korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT (tiret pierwszy), będą one opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn według stawki 19%.

W opublikowanym 15 października 2021 r. nowym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zezwolono fundacji rodzinnej na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Przewidziano dla fundatora możliwość dowolnego kształtowania składu organów fundacji. Dopuszczono zwolnienie fundacji z opodatkowania podatkiem CIT z tytułu przychodów z zysków kapitałowych oraz z tytułu odsetek. Poszerzono krąg osób najbliższych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.