Zmiany w składkach ZUS?

środa, 25 Wrzesień 2019 w kategorii Księgowość

Czy składki ZUS zostaną uzależnione od dochodu przedsiębiorcy a tym samym zostanie zniesiona zryczałtowana wysokość składek ZUS? Czy zostanie zniesiony limit przychodów zwalniający przedsiębiorców z obowiązku zapłaty składek ZUS? Po odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Składki ZUS uzależnione od dochodu przedsiębiorcy?

Jak jest?

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, zobowiązani są do opłacania składek ZUS w zryczałtowanej wysokości. Łączna wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne wynosi w 2019 r. 1 316,97 zł, w tym składka zdrowotna w wysokości 342,32 zł.

Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność ma możliwość skorzystania z sześciomiesięcznej „ulgi na start”. Skorzystanie z ulgi oznacza brak obowiązku opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. „Ulga na start” nie obejmuje jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne – przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej składki zdrowotnej. Więcej na temat „ulgi na start” pisaliśmy w artykule informującym o możliwości skorzystania z 6 miesięcy bez składek ZUS.

Po zakończeniu sześciomiesięcznego okresu ulgi przedsiębiorca przez kolejne 24 miesiące opłaca składki ZUS w preferencyjnej wysokości. Łączna wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach wynosi w 2019 r. 555,89 zł, w tym składka zdrowotna – 342,32 zł.

Po zakończeniu dwuipółrocznego okresu prowadzenia działalności oraz opłacania składek ZUS w niższej wysokości, przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania zryczałtowanych składek ZUS, które z roku na rok są coraz wyższe.

Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, czyli w 2019 r. kwoty 63.000 złotych. Od 1 stycznia 2019 r. wysokość składek ZUS przedsiębiorców, których przychód nie przekroczył kwoty 63.000 złotych uzależniona jest od uzyskanego przez tego przedsiębiorcę przychodu. Oznacza to zmniejszenie wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców zarabiających najmniej. W celu obliczenia podstawy wymiaru dla ww. składek ZUS należy kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym pomnożyć przez współczynnik, którego wysokość co roku ogłasza Prezes ZUS. Składki ZUS wynoszą określony procent tak obliczonej podstawy wymiaru (ubezpieczenie emerytalne – 19,52 % podstawy wymiaru, ubezpieczenie rentowe – 8%, ubezpieczenie chorobowe – 2,45%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67%). Podstawa wymiaru tych składek nie może być jednak niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Do powyższych składek przedsiębiorca musi doliczyć dodatkowo składkę zdrowotną, której wysokość nie będzie obliczana według preferencyjnej podstawy wymiaru. Więcej na temat „małego ZUSu” pisaliśmy w artykule o tym, jak obliczyć składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Jak może być?

Wspomina się obecnie o uzależnieniu wysokości składek ZUS od osiągniętego przez danego przedsiębiorcę dochodu. Byłaby to korzystna zmiana w stosunku do obecnej sytuacji przedsiębiorców zarabiających rocznie do 63.000 złotych, zgodna z ich pierwotnymi oczekiwaniami. Dochód to bowiem wynagrodzenie przedsiębiorcy „na czysto”. Z kolei osiągany przychód jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, które mogą być wysokie, a składki ZUS trzeba obecnie obliczyć od całości przychodu.

Rząd zaznacza, że uzależnienie wysokości składek ZUS od dochodu planowane jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy nie zarabiają więcej niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Byłaby to zatem zmiana polegająca na uzależnieniu wysokości składek ZUS od dochodu, zamiast przychodu, ale krąg uprawnionych pozostaje taki sam. Zmiana nie dotyczyłaby przedsiębiorców zarabiających więcej niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, którzy zobowiązani byliby w dalszym ciągu do opłacania zryczałtowanych składek ZUS, niezależnych od osiągniętego dochodu. Uzależnienie wysokości składek ZUS od wysokości osiągniętego dochodu dla wszystkich przedsiębiorców oznaczałoby ogromny wzrost danin na rzecz ZUS dla większości przedsiębiorców.

Zniesienie limitu 30-krotności dotyczącego składek ZUS

Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostało przewidziane w projekcie ustawy budżetowej zaakceptowanej przez Radę Ministrów. Chodzi o limit dochodów, po przekroczeniu którego przestaje się płacić składki na ZUS (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Jak jest?

Obecnie osoby zarabiające najwięcej tj. rocznie ponad 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce, które w 2019 r. wynosi 142 950 złotych (co daje 11.912,50 zł brutto miesięcznie) nie mają obowiązku opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Państwo uznaje, że zarabiają tak dużo, że są w stanie sami zapewnić sobie środki na byt emerytalny. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników „na etacie”.

Jak może być?

W projekcie budżetu na 2020 r. zostało przewidziane zniesienie limitu dochodów, po którego przekroczeniu nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Limit ten jest równy 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym (w 2020 r. limit ten wzrośnie do 156 810 złotych. Oznacza to, że nawet osoby zarabiające powyżej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku kalendarzowym obowiązane będą od 2020 r. opłacać składki ZUS. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie pracowników „na etacie”, nie dotyczy natomiast przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wiąże się to niestety ze wzrostem kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników otrzymujących wysokie wynagrodzenia. Ostateczna decyzja należy do Sejmu.

Rok 2020 może przynieść przedsiębiorcom kolejne zmiany w opłacaniu składek ZUS. Wspomina się o uzależnieniu wysokości składek ZUS od osiągniętego dochodu dla przedsiębiorców, którzy nie zarabiają więcej niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Z kolei zniesienie limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku kalendarzowym jako limitu zwalniającego z konieczności opłacania składek ZUS dla etatowców jest już praktycznie przesądzone.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.