Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki?

środa, 4 Styczeń 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników i mogą być w każdej chwili uchwałą wspólników odwołani. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek rezygnacji. Na temat tego, na czyje ręce i w jaki sposób należy złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu zarówno doktryna, jak i Sądy wielokrotnie zajmowały stanowisko.

Ostatecznie kres tym wszystkim rozważaniom położyła uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z wyroku.

W jakiej formie należy złożyć rezygnację z zarządu spółki?

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną – co oznacza, że nie wymaga zgody spółki. Jest to jednak oświadczenie woli, które wymaga złożenia innej osobie. Co więcej, odnosi skutek dopiero od momentu, w którym druga osoba miała możliwość zapoznania się z jego treścią.

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu powinno być zatem złożone spółce w ten sposób, by spółka miała możliwość zapoznać się z nim i podjąć odpowiednie kroki, np. przystąpić do wyboru nowego członka zarządu.

Jaką formę powinno przybrać oświadczenie o rezygnacji? Nie ma wymogu sporządzenia rezygnacji w formie pisemnej (chyba że umowa spółki lub statut stanowią inaczej), ale zdecydowanie zaleca się zachowanie przynajmniej takiej formy do celów dowodowych. Dokument będzie potrzebny również w celu zgłoszenia w KRS zmiany w składzie zarządu spółki.

Na czyje ręce złożyć rezygnację?

Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że członek zarządu rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu złożyć powinien na ręce spółki reprezentowanej zgodnie z art. 205 § 2 ksh (w przypadku spółki z o.o.) albo z art. 373 § 2 ksh (w przypadku S.A.).

Co oznacza, że rezygnację można dostarczyć w następujący sposób:

– złożyć osobiście na ręce innego członka zarządu lub prokurenta, jeżeli ten został w spółce powołany lub

– wysłać na adres siedziby zarządu lub

– wysłać na adres siedziby spółki.

Warunkiem skuteczności złożonego oświadczenia jest to, by mógł się z nim zapoznać przynajmniej jeden członek zarządu lub prokurent.

Gdy w spółce jest tylko jeden członek zarządu

Zdarza się, że w spółce brak jest organu, na ręce którego członek zarządu spółki mógłby złożyć rezygnację. Z taką sytuację mamy do czynienia, gdy:

– członek zarządu składający rezygnację jest jedynym członkiem zarządu,

– rezygnację składają jednocześnie wszyscy członkowie zarządu

oraz gdy w spółce nie został ustanowiony prokurent, który mógłby odebrać rezygnację od członka zarządu.

W takim przypadku rozwiązaniem jest wysłanie rezygnacji na adres siedziby spółki. Pamiętajmy jednak o tym, że oświadczenie woli jest skuteczne z chwilą, gdy adresat tego oświadczenia mógł zapoznać się z jego treścią. Spółka powinna mieć zatem możliwość podjęcia kroków związanych z rezygnacją, tj. rezygnujący członek zarządu powinien dopilnować, by zgromadzenie wspólników przystąpiło do wyboru nowego członka.

Gdy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki

Sąd Najwyższy orzekł, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 210 § 2 (w przypadku spółki z o.o.) i 379 § 2 ksh (w przypadku S.A.). Zgodnie z nimi każda czynność pomiędzy spółką a wspólnikiem będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi zachować formę aktu notarialnego. I tak będzie również w przypadku rezygnacji z funkcji członka zarządu. Po podpisaniu aktu u notariusza, notariusz przesyła do sądu rejestrowego wypis aktu obejmującego udokumentowaną aktem czynność prawną.

Podsumowanie

Rezygnację z funkcji członka zarządu należy złożyć na ręce spółki, nie na ręce zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej (jako organów co do zasady uprawnionych do powoływania i odwoływania członków zarządu) przy zachowaniu następujących zasad:

– rezygnację składa się pozostałemu w spółce członkowi zarządu lub prokurentowi, jeżeli został w spółce powołany,

– gdy brak jest tych osób w spółce, rezygnację należy wysłać pocztą,

– w przypadku spółki jednoosobowej, w której wspólnik i członek zarządu to ta sama osoba, rezygnacja członka zarządu będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy jej złożenie zostanie udokumentowane w akcie notarialnym.

Pełny tekst wyroku możesz przeczytać tutaj.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.