Czy do KRS należy złożyć wniosek o wykreślenie jedynego członka zarządu?

środa, 20 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka z o. o., zmiana Zarządu spółki w KRS

Złożenie wniosku o wykreślenie członka zarządu z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku rezygnacji przez niego z pełnienia funkcji jest obowiązkiem spółki i powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie przez tego członka zarządu. Czy taki wniosek zawsze zostanie rozpatrzony przez sąd?

Złożenie wniosku obowiązkiem spółki

Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązkiem przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do KRS jest złożenie wniosku o zmianę danych wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców KRS w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego zmianę wpisu. Do takich zdarzeń zaliczyć należy także złożenie rezygnacji przez jedynego członka zarządu.

Procedura w przypadku rezygnacji jedynego członka zarządu

Należy jednak pamiętać, jaka jest procedura w przypadku wygaśnięcia mandatu jedynego członka zarządu spółki (ale także wszystkich naraz). Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Powyższe oznacza, że jedyny członek zarządu zwołuje zgromadzenie wspólników, przesyłając wspólnikom także swoją rezygnację. Zadaniem wspólników jest wybór nowego zarządu. Rezygnacja jest jednak skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników, choćby zgromadzenie to nie wybrało nowego zarządu lub nawet gdyby się nie odbyło.

Postępowanie rejestrowe

Wydaje się, że nie ma podstaw do tego, by członek zarządu, który skutecznie zrezygnował z pełnionej w spółce funkcji, tj. dopełnił obowiązku wynikającego z art. 202 § 6 KSH w postaci złożenia rezygnacji wspólnikowi oraz zwołania jednocześnie zgromadzenia wspólników, nadal widniał w rejestrze przedsiębiorców KRS jako reprezentant spółki. Kto jest jednak uprawniony do złożenia wniosku?

W sytuacji, gdy zwołane zgromadzenie wspólników wybierze nowy zarząd, sytuacja jest prosta. Wniosek o zmianę wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie wykreślenia byłego członka zarządu powinien zostać złożony przez spółkę reprezentowaną przez nowy zarząd. Co jednak w sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników się nie odbędzie lub gdy nie zostanie wybrany nowy skład zarządu?

Prokurent w spółce

Wydaje się, że do złożenia wniosku o zmianę wpisu uprawniony powinien być także prokurent spółki (powołany jeszcze przez były zarząd). Prokurent samoistny ustanowiony na mocy art. 1091Kodeksu cywilnego może działać w imieniu spółki samodzielnie i jest umocowany do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 czerwca 2016 r., V CZ 26/16, Legalis, stwierdził, że w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą działać pełnomocnicy, w tym prokurenci oraz że nie można uznać, iż zachodzi brak uniemożliwiający działanie osoby prawnej, która nie ma zarządu, w sytuacji, gdy w jej imieniu działa prokurent.

Praktyka pokazuje jednak, że nierzadko sądy rejestrowe odrzucają wnioski spółki o zmianę wpisu w zakresie wykreślenia jedynego członka zarządu spółki z KRS, w przypadku braku nowych członków zarządu, i argumentują to tym, że nawet pomimo powołania prokurenta spółka nie posiada członków organu reprezentacji – a jest to brak uniemożliwiający działanie wnioskodawcy w postępowaniu rejestrowym.

Złożenie przedmiotowego wniosku i w konsekwencji wykreślenie byłego członka zarządu z KRS ma na celu zapewnienie zgodności danych ujawnionych w rejestrze ze stanem rzeczywistym. Wydaje się, że sądy powinny dokonywać zmian danych w rejestrze zgodnie z wnioskiem ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym domniemywa się przecież, że dane wpisane do KRS są prawdziwe.

W sytuacji jednak, gdy powyższa argumentacja nie trafi do sądu rejestrowego, pozostaje powołanie nowego zarządu i dopiero wtedy złożenie przez spółkę stosownego wniosku do KRS.W końcuobowiązkiem wspólników jest powołanie osób w skład zarządu.

Pismo byłego członka zarządu

Także były członek zarządu może co do zasady złożyć do sądu pismo, w którym wskaże, że spółka nie złożyła wniosku o jego wykreślenie, przedstawiając dodatkowo sądowi uchwałę odwołującą go z danej funkcji. Spowoduje to wszczęcie przez sąd postępowania przymuszającego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, co zrobić, gdy zależy nam na ujawnieniu w KRS zmian w spółce.

Jak wynika z powyższego, złożenie wniosku do KRS o wykreślenie byłego członka zarządu z rejestru jest obowiązkiem spółki, jednak wniosek złożony przez spółkę reprezentowaną przez prokurenta może zostać odrzucony przez sąd rejestrowy z uwagi na brak członków organu reprezentacji.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.