Które spółki zapłacą podatek minimalny?

środa, 10 Listopad 2021 w kategorii Podatki

Polski Ład przewiduje wprowadzenie do ustawy o CIT regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego. Czym jest minimalny podatek dochodowy? Czy wszystkie spółki będą zobowiązane do zapłaty tego podatku?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu 29 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład została uchwalona przez Sejm (w tym przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego). Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Podmioty zobowiązane

Minimalny podatek dochodowy zapłacą spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (spółki z o.o., spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne, komandytowe oraz w niektórych przypadkach jawne), które w roku podatkowym:

– poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (czyli z działalności operacyjnej) albo

– osiągnęły udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach z działalności operacyjnej w wysokości nie większej niż 1%.

Dla określenia powyższych wielkości nie uwzględnia się m.in. kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Uwaga!

Przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego nie stosuje się do podatników:

– w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych,

– będących przedsiębiorstwami finansowymi,

– którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w poprzedzającym roku podatkowym,

–  których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub innych praw udziałowych w innych podmiotach,

– działających w sektorze wydobywania kopalin lub w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych (jeżeli większość przychodów pochodzi z tej działalności),

– wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział w pozostałych spółkach z tej grupy, jeżeli rok podatkowy spółek z grupy obejmuje ten same okres oraz udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Wysokość podatku

Minimalny podatek dochodowy wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowić będzie suma:

– kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów operacyjnych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz

– kwoty poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają wartość 30% tzw. EBITDA podatnika liczonej wg ustawowego wzoru, oraz

– wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz

– kwoty poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów określonych usług lub praw niematerialnych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 mln zł wartość 5% EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru.

Uwaga!

Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o:

– wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania obliczoną zgodnie z art. 18 ustawy o CIT,

– wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub Polskiej Strefie Inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu.

Podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego będą obowiązani w zeznaniu rocznym wykazać podstawę opodatkowania, pomniejszenia i kwotę minimalnego podatku dochodowego.

Podatnicy będą obowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny minimalny podatek dochodowy, przy czym kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy „ogólny” podatek CIT. Ponadto kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego podatnicy będą mogli odliczyć od należnego ogólnego podatku CIT w rocznym zeznaniu podatkowym  za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Polski Ład przewiduje wprowadzenie regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego. Dotyczy on spółek, które poniosły stratę z działalności operacyjnej albo których udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach z działalności operacyjnej wyniósł nie więcej niż 1%. Minimalny podatek dochodowy wynosić będzie 10% podstawy opodatkowania, która stanowić będzie sumę czterech komponentów.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.