Rejestracja spółki komandytowej przez Internet krok po kroku

Fakt, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować przez Internet jest już powszechnie znany. Warto jednak wiedzieć, że za pomocą serwisu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bez wychodzenia z domu, można zarejestrować także spółkę komandytową. O tym jak to zrobić, przeczytasz w poniższym artykule.

1. Założenie konta w systemie teleinformatycznym

W celu podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu założenie spółki komandytowej przez Internet, każdy ze wspólników przyszłej spółki komandytowej powinien założyć konto w systemie teleinformatycznym (system S24). Konto zakłada się tutaj poprzez podanie swojego adresu e-mail i hasła, a następnie autoryzuje poprzez podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej ma być osoba prawna, konto w systemie powinna posiadać osoba uprawniona do reprezentacji tej osoby prawnej.

2.Wybór formy prawnej

Po autoryzacji konta w systemie możemy przystąpić do zakładania spółki komandytowej. W tym celu w pierwszej kolejności w zakładce „Moje przedsiębiorstwa”, poprzez kliknięcie w kafel „Dodaj przedsiębiorstwo”, wybieramy pożądaną formę prawną, nadając spółce nazwę oraz określając jej siedzibę.

3. Zawarcie umowy spółki komandytowej

Zawarcie umowy spółki komandytowej polega na uzupełnieniu wzorca umowy spółki komandytowej udostępnionego nam w systemie teleinformatycznym w zakładce „Dokumenty”.

Wzorzec umowy spółki komandytowej składa się z czternastu paragrafów, zawierających postanowienia dotyczące m.in. przedmiotu działalności, wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce, sumy komandytowej, wysokości wkładów, czasu trwania spółki, podziału zysków i strat, możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika czy trybu zmiany umowy spółki.

Po uzupełnieniu ww. wzorca umowy należy przystąpić do podpisania umowy.

4. Złożenie podpisów pod umową

Umowę podpisują wszyscy wspólnicy (dlatego konieczne jest założenie konta w systemie przez wszystkich wspólników). System umożliwia podpisanie umowy przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Profil zaufany ePUAP można obecnie założyć nawet bez wychodzenia z domu, za pomocą konta bankowego.

5. Dodatkowe dokumenty

Załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki komandytowej w KRS (którego złożenie w KRS to kolejny krok) będzie nie tylko umowa spółki, ale również dodatkowe dokumenty zewnętrzne, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia!

Oznacza to, że dokumenty te należy sporządzić samodzielnie i umieścić je w systemie. Do dokumentów tych należy:

– oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (w przypadku spółki komandytowej będzie to zgoda komplementariusza; jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, zgody udziela osoba reprezentująca komplementariusza). Konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia,

– informacja o adresie do doręczeń osoby reprezentującej spółkę tj. komplementariusza.

Dokumenty te najlepiej sporządzić w formacie .pdf, a następnie umieścić w systemie. W tym celu w zakładce „Dokumenty”, kliknąć należy kafel „Nowy dokument” i przejść do sekcji „Dołącz dokument zewnętrzny” na dole strony. Po kliknięciu „Wczytaj” pojawia się nam lista dokumentów zewnętrznych, które możemy dodać. Wybieramy odpowiednie dokumenty na naszym dysku twardym i wczytujemy je do systemu. Po wczytaniu dokumentu pojawi się możliwość jego podpisania m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

6. Rejestracja spółki komandytowej w KRS

Kolejnym krokiem, po uzupełnieniu i podpisaniu umowy spółki komandytowej w sposób wskazany powyżej oraz wczytaniu dodatkowych dokumentów zewnętrznych i ich podpisaniu, jest złożenie w KRS wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu zamieszczonego w systemie teleinformatycznym (zakładka „Wnioski”, kafel „Nowy wniosek”) formularza. Większość danych zostanie automatycznie „pobranych” z uzupełnionej wcześniej umowy spółki.

Zanim jednak system pozwoli uzupełnić nam brakujące dane we wniosku, musimy załączyć do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty (wszystkie zostały już umieszczone w systemie i podpisane).

Z dokumentów, których wzorce udostępnione zostały w ramach systemu teleinformatycznego wymagana jest jedynie umowa spółki, która wcześniej podpisana przez wszystkich wspólników załączy się automatycznie.

Następnie do wniosku dołączyć należy dokumenty zewnętrzne, o których piszemy w pkt 5 powyżej. System automatycznie wskaże je na liście, po kliknięciu kafla „Dodaj” na dole strony, w sekcji „Załącz dokumenty zewnętrzne do wniosku”.

Uzupełniony wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP, a następnie opłacić (opłata wynosi 350 zł) i przesłać do sądu. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków pozostaje czekać na decyzję sądu.

Uwaga!

Należy pamiętać również o konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki w wysokości 0,5% od wysokości wkładów wniesionych do spółki (odliczeniu podlegają koszty rejestracji spółki w KRS).

Po rejestracji spółki w KRS we właściwym ze względu na siedzibę spółki urzędzie skarbowym należy złożyć wniosek NIP-8 w zakresie danych uzupełniających.

Założenie spółki komandytowej przez Internet jest alternatywą dla tradycyjnej formy utworzenia spółki. Wymaga od wszystkich wspólników posiadania konta w specjalnie udostępnionym do tego celu systemie teleinformatycznym. Założenie spółki komandytowej w systemie s24 wymaga uzupełnienia wzorca umowy oraz wypełnienia wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Należy również pamiętać o dołączeniu wymaganych przepisami prawa dokumentów zewnętrznych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.