Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w 5 krokach

piątek, 9 Październik 2015 w kategorii Spółka z o. o., Gotowe spółki

Jeżeli przedsiębiorca zamierza skutecznie sprzedać swoje udziały w spółce z o.o., musi pamiętać o podjęciu konkretnych czynności. Udział w spółce z o.o. należy rozumieć zarówno jako ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce z o.o., jak i jako cząstkę kapitału zakładowego. Jak wygląda procedura zbycia udziałów w spółce z o.o.?

1. Czy na pewno mogę zbyć swój udział?

Pierwszym krokiem powinno być upewnienie się, czy jako nabywca udziału bądź udziałów mogę nim bez ograniczeń rozporządzać. Kodeks spółek handlowych zbywalności udziału nie wyłącza (art. 180 k.s.h.). Co do zasady udział w spółce, część udziału lub jego ułamkowa część może zostać przeniesiona na inną osobę w drodze czynności prawnej, np.: umowy sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 181 k.s.h., jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki musi wyraźnie dopuścić zbycie części takiego udziału, a w wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.

W pozostałych przypadkach jedynie umowa spółki może ograniczyć możliwość zbycia udziału. Mianowicie wspólnicy mogą zastrzec, że zbycie udziału jest uzależnione od zgody spółki, której udziela zarząd w formie pisemnej (art. 182 k.s.h.). W umowie spółki można również zawrzeć, że zbycie udziału uzależnione jest od zgody pozostałych wspólników lub że dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwokupu. Pamiętajmy jednak, że takie zastrzeżenie musi znajdować się w umowie spółki, a późniejsze dodanie takiego postanowienia powoduje konieczność zmiany umowy spółki. Co ważne, nigdy nie można całkowicie ograniczyć zbywalności udziału.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 7 września 1993 r. (II CRN 60/93) umowa zbycia udziałów zawarta bez zezwolenia spółki stanowi czynność bezskuteczną zarówno wobec spółki, jak i w stosunkach między stronami. Jednak umowa może jeszcze stać się skuteczna, gdy takie zezwolenie zostanie udzielone po dokonaniu transakcji.

2. W jakiej formie powinno zostać dokonane zbycie?

Zgodnie z art. 180 k.s.h. zbycie udziału (jego części lub ułamkowej części) powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Kolejnym zatem krokiem powinno być udanie się do notariusza wraz z przyszłym nabywcą udziałów. Podczas tej wizyty notariusz potwierdza tożsamość stawających osób. Forma ta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności, co oznacza, że bez jej zachowania czynność nie odnosi skutków prawnych. Jeżeli nabywca lub zbywca nie może osobiście stawić się u notariusza, zawsze może udzielić pełnomocnictwa do nabycia/zbycia udziałów, które także powinno przyjąć co najmniej formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi.

3. Zawiadomienie pozostałych wspólników

Bardzo istotną kwestią jest także konieczność zawiadomienia spółki o zbyciu udziału. Mianowicie zgodnie z art. 187 § 1 zdanie drugie k.s.h. zbycie udziału staje się skuteczne wobec spółki dopiero od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności. Zatem albo zbywca, albo nabywca ma obowiązek powiadomienia spółki o dokonanym zbyciu. Zawiadomienie spółki nie wymaga żadnej szczególnej formy, ale rekomenduje się zachowanie formy pisemnej. Jakie skutki wywołuje prawidłowe zawiadomienie spółki? Dopiero od momentu powzięcia przez spółkę wiadomości o dokonanym zbyciu za wspólnika uważany jest nabywca udziału. Dopiero od tego momentu nabywa on prawa i obowiązki w spółce.

4. Obowiązek ujawnienia nowego nabywcy w KRS

Obowiązek zgłoszenia nowego wspólnika do sądu rejestrowego spoczywa na zarządzie spółki. Po pierwsze zgodnie z art. 188 § 1 k.s.h. zarząd jest obowiązany wpisać do księgi udziałów dane nowego wspólnika, tj. jego imię i nazwisko oraz adres albo firmę (nazwę) i siedzibę, a także liczbę i wartość nominalną przysługujących mu udziałów. Następnie, tak sporządzoną, zaktualizowaną listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu, należy przedłożyć sądowi rejestrowemu (art. 188 § 3 k.s.h.) wraz ze stosownym formularzem. Pamiętajmy jednak, że ujawnieniu w sądzie rejestrowym nie podlega wspólnik, który ma mniej niż 10 % udziałów. Co ważne, wobec osób trzecich przeniesienie udziału jest skuteczne dopiero od momentu ujawnienia tego faktu w KRS.

5. Opłata podatku

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 1 % ceny sprzedaży udziału. Obowiązek zapłaty podatku należy do kupującego. Wraz z zapłatą podatku należy złożyć deklarację pcc-3.

Ponadto przychód ze sprzedaży udziału podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u sprzedawcy.

Jak widać powyżej, sprzedaż udziałów w spółce z o.o. to nie tylko podpisanie stosownej umowy. Warto także pamiętać o tym, że w przypadku zbycia udziału nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia wobec spółki należne jej ze zbytego udziału.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (3 votes, average: 4,33 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.