Czy należy zawiadamiać wspólników o planowanym przekształceniu spółki?

piątek, 11 Grudzień 2015 w kategorii Przekształcenia, Inne

Każda spółka handlowa może być przekształcona w inną spółkę handlową. Nieodłącznym punktem procesu przekształceniowego jest etap zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Dlaczego jest on tak ważny w całej długotrwałej procedurze, choć bez wątpienia dodatkowo wydłuża czas jej trwania?

Jaki cel ma ta regulacja – treść zawiadomienia

Bez wątpienia ma na celu poinformowanie wspólników o planowanym przekształceniu i o jego szczegółach, a przede wszystkim o dacie oraz miejscu odbycia spotkania albo zgromadzenia wspólników w sp. z o.o. czy odbycia walnego zgromadzenia w S.A. czy S.K.A., na których to będzie podejmowana uchwała o przekształceniu spółki. Zgodnie z art. 560 § 2 k.s.h. zawiadomienie powinno także zawierać informację o istotnych elementach planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta (biegły rewident bada sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia), a także o miejscu oraz terminie, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników (np. wycena składników majątku spółki przekształcanej), a także opinią biegłego rewidenta. Termin, od którego wspólnicy będą mogli zapoznać się z planem przekształcenia, nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Ponadto do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy lub statutu spółki przekształconej (spółki, która ma powstać).

Jeżeli założymy, że w spółce są zarówno wspólnicy aktywni i angażujący się w sprawy spółki, jak i wspólnicy pasywni, którzy powiązani są ze sobą w niskim stopniu, zawiadomienie odpowiednio wcześnie wspólników pasywnych o planowanym przekształceniu staje się bardzo istotne. Istotne staje się poinformowanie ich o zmianie formy prawnej spółki, do której przystąpili, ich roli w spółce przekształconej, a także skutkach niezłożenia przez nich oświadczenia o przystąpieniu do spółki przekształconej.

Termin zawiadomienia

Zgodnie z art. 560 § 1 k.s.h. spółka zawiadamia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały. Z przepisu tego wynika, że odstęp czasowy pomiędzy pierwszym a drugim zawiadomieniem powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie. Wątpliwości budzi za to stwierdzenie „nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały”. Czy miesiąc powinien minąć od pierwszego zawiadomienia do dnia podjęcia uchwały, czy od drugiego zawiadomienia? W doktrynie pojawiają się głosy zarówno za pierwszym, jak i drugim stanowiskiem. Wydaje się jednak, że termin miesięczny powinno liczyć się od dnia pierwszego zawiadomienia, po pierwsze dlatego, że to wynika z literalnego brzmienia przepisu, a po drugie dlatego, że art. 560 § 2 k.s.h. (o którym mowa wyżej) przewiduje, że wspólnicy powinni mieć zapewniony co najmniej dwutygodniowy termin na zapoznanie się z dokumentami przekształceniowymi (plan przekształcenia i załączniki).

Sposób zawiadomienia

Zgodnie z art. 560 § 1 k.s.h. zawiadomienie powinno być dokonane w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Co to oznacza? Oznacza to, że zawiadomienie powinno być dokonane zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi tej spółki, która jest przekształcana. Zatem w przypadku sp. z o.o. zawiadomienie powinno następować zgodnie z art. 238 k.s.h., w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 402 ksh albo art. 4021 § 1 ksh.

Zatem zawiadomienie wspólników spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, w której przynajmniej jedna akcja jest akcją na okaziciela powinno nastąpić przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Z kolei wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także akcjonariusze spółki akcyjnej, w której wszystkie akcje są imienne (co dotyczy również spółki komandytowo-akcyjnej), powinni zostać zawiadomieni o przekształceniu spółki za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, zasadniczo na adresy ustalone zgodnie z księgą udziałów czy księgą akcyjną.

W przypadku zawiadomień za pomocą listów poleconych, decyduje data stempla pocztowego, czyli data wysłania listu, a w przypadku zawiadomień za pomocą poczty kurierskiej – data nadania przesyłki. W przypadku tych zawiadomień obowiązuje bowiem tzw. teoria wysłania, a nie doręczenia. Nie decyduje zatem moment dostarczenia do adresata, a moment wysłania. Zawiadomienie może zostać wysłane do wspólnika również za pomocą poczty e-mail pod warunkiem, że wspólnik wyraził na to uprzednio zgodę, wskazując jednocześnie adres, na jaki ma zostać wysłane zawiadomienie.
Jak natomiast zawiadamiać wspólników spółek jawnych, partnerskich i komandytowych? Przepisy kodeksu spółek handlowych tego nie regulują. Odnieść się zatem należy do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego dotyczących oświadczeń woli, głównie art. 61 k.c., który stanowi, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Obowiązuje tu zatem teoria doręczenia.

Skutki naruszenia przepisów o zawiadomieniu

Skutki naruszenia przepisów o zawiadomieniu mogą być bardzo daleko idące. Mianowicie na podstawie art. 567 § 1 k.s.h. wspólnicy mogą zaskarżyć uchwałę o przekształceniu poprzez wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały jako sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Zawiadomienie ma przede wszystkim na celu poinformowanie wspólników o skutkach przekształcenia oraz o ich funkcji w spółce przekształconej. W sytuacji jednak, gdy struktury zarządcze i właścicielskie niejako się pokrywają albo wspólnicy są ze sobą blisko powiązani, albo w spółce występuje niewielka liczba wspólników (np. dwóch), wtedy staje się tylko formalnym obowiązkiem nałożonym na wspólników

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1przeksztalcenia

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.