Jaka forma prawna dla spółki? Plusy i minusy spółki komandytowo-akcyjnej.

środa, 27 Listopad 2013 w kategorii Podatki, Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych, jest zatem jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Łączy w sobie jednak rozwiązania charakterystyczne dla dwóch rodzajów spółek: spółki jawnej będącej spółką osobową i spółki akcyjnej będącą spółką kapitałową, co czyni ją specyficzną formą prawną.

Przepisy dotyczące spółki jawnej stosuje się w zakresie wzajemnej relacji komplementariuszy, względem akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także w stosunku do wkładów wspólników (za wyjątkiem wkładów na kapitał zakładowy). W pozostałych sprawach, w tym dotyczących kapitału zakładowego stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Powstanie spółki

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej wymaga powzięcia kilku czynności. Pierwszym etapem jest podpisanie statutu. Statut powinien zostać podpisany przynajmniej przez wszystkich komplementariuszy i sporządzony w formie aktu notarialnego (koszt uzależniony od wysokości wkładów + taksa notarialna). Art. 130 k.s.h. zawiera informację o danych, jakie powinien zawierać statut spółki, są to m.in.: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitał zakładowego, liczba akcji, ich wartość. Kolejnym etapem jest wniesienie wkładów przez akcjonariuszy oraz objęcie wszystkich akcji.

Spółka komandytowo-akcyjna, jak każda spółka prawa handlowego, wymaga zgłoszenia do KRS poprzez złożenie formularza KRS-Z3 oraz innych dodatkowych formularzy i potrzebnych dokumentów. Rejestrując spółkę komandytowo-akcyjną, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłat w wysokości 600 zł (500 zł za rejestrację w KRS i 100 zł za ogłoszenie rejestracji w MSiG). Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości założenia spółki komandytowo-akcyjnej za pomocą procedury S24.

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Do momentu dokonania wpisu spółka nie powinna prowadzić działalności, ponieważ nie istnieje tu forma spółki w organizacji. Może to rodzić pewne problemy praktyczne, np.: gdy zależy nam na szybkim rozpoczęciu działalności i zawarciu konkretnej transakcji, a prawnie jest to niemożliwe, ponieważ do momentu wpisu podmiot nie istnieje.

Zróżnicowana sytuacja wspólników

W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa rodzaje wspólników. Podział jest istotny ze względu na inną pozycję w spółce. Komplementariusz jest z reguły wspólnikiem aktywnym, który osobiście angażuje się w działania spółki. Akcjonariusz z kolei jest wspólnikiem pasywnym, który przede wszystkim dostarcza kapitał. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, by komplementariusz także wniósł wkład na kapitał zakładowy. Warto zaznaczyć, że kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej musi wynieść co najmniej 50 000 złotych.

Komplementariusze zarówno prowadzą sprawy spółki, jak i reprezentują ją na zewnątrz. To oni zarządzają przedsiębiorstwem, podejmują decyzje. Taka pozycja komplementariusza stanowi niewątpliwie zaletę s.k.a., ponieważ komplementariusz bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego ma decydujący wpływ na działalność spółki. Należy jednak pamiętać, że w spółce może działać również Rada Nadzorcza lub/i Walne Zgromadzenie. Jeżeli zakres jakichś czynności został przekazany kompetencji RN lub WZ, komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia tych spraw. Obowiązek ustanowienia RN istnieje w tych spółkach akcyjnych, które posiadają powyżej 25 akcjonariuszy. Istnienie w s.k.a. organów zbliża ją do spółek kapitałowych.

Akcjonariusze są z kolei stroną pasywną. Ich rola polega na tym, że obejmują lub nabywają akcje, wnosząc w ten sposób wkład do spółki. Statut może nałożyć na akcjonariuszy również inne obowiązki. Akcjonariusz nie prowadzi spraw spółki i może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Tak ograniczona rola akcjonariuszy daje możliwość zaangażowania dodatkowego kapitału i finansowania kapitałochłonnych przedsięwzięć (na realizację, których pomysłodawca nie ma środków) bez konieczności angażowania akcjonariusza w sprawy spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Spółka odpowiada za zaciągnięte przez nią zobowiązania całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest nieograniczona. Ponadto za zobowiązania spółki odpowiada również komplementariusz. Komplementariusz może wnieść do spółki wkład na kapitał zakładowy lub na inne fundusze, jednak nie wyłącza to jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jest to jednak odpowiedzialność solidarna (z innymi komplementariuszami) i subsydiarna, zatem wierzyciel nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnika, dopóki egzekucja z majątku spółki nie okaże się bezskuteczna . Jednak warto pamiętać o tym, że odpowiedzialność komplementariusza można ograniczyć, ustanawiając nim spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. O takiej konstrukcji pisaliśmy przy okazji spółki komandytowej w tym artykule. Akcjonariusz z kolei nie odpowiada za zobowiązania spółki. Jego ryzyko finansowe w zaangażowaniu spółki ogranicza się jedynie do wkładu poniesionego na nabycie lub objęcie akcji.

Udział w zysku

Zgodnie z k.s.h., komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do wartości ich wkładów wniesionych do spółki. Pamiętajmy jednak, że w statucie spółki można tę kwestię uregulować odrębnie, co uznajemy za jej zaletę. Istnieje bowiem dzięki temu możliwość optymalnego uregulowania udziału w zyskach, niezależnie od wniesionych wkładów.

Minimalizacja obciążeń podatkowych

Bardzo istotną zaletą spółki komandytowo-akcyjnej jest brak podwójnego opodatkowania zysku w spółce. Dochody spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowią podmiotu opodatkowania, jako, że jest spółką osobową. Mamy do czynienia zatem jedynie z opodatkowaniem dochodu na poziomie wspólników: z podatkiem PIT w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi, z podatkiem CIT w przypadku wspólników będących osobami prawnymi (płaconego proporcjonalnie do udziału w zysku spółki). Ponadto w spółce komandytowo-akcyjnej istnieje możliwość przeznaczenia części zysku pozostawionego w spółce na inwestycje. Taki zysk nie podlega opodatkowaniu.

Pełna księgowość

W spółce komandytowo-akcyjnej istnieje wymóg prowadzenia pełnej księgowości (na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości), niezależnie od kwoty osiąganego przychodu. Koszt prowadzenia pełnej księgowości to około 450 zł miesięcznie (plus koszt sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego – od ok. 900 zł / rok). Spółka komandytowo-akcyjna została ukształtowana przede wszystkim z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy zamierzają dokapitalizować swoje przedsiębiorstwo poprzez emisję akcji i umożliwienie nabycia ich zewnętrznym inwestorom. Jej zaletą jest zróżnicowana sytuacja wspólników, jak i brak podwójnego opodatkowania zysku. Wadę stanowi nieograniczona odpowiedzialność komplementariusza, którą jednak można wyeliminować przy konstrukcji ze spółką z o.o.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 4,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.