Jakie spółki mają obowiązek prowadzenia strony internetowej?

środa, 29 Lipiec 2020 w kategorii Spółka akcyjna, Spółka komandytowo-akcyjna

Od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej. Co więcej, na tej stronie ma obowiązek wydzielenia miejsca do kontaktu z akcjonariuszami. Jakie ogłoszenia powinna na takiej stronie zamieszczać spółka?

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw dodano do Kodeksu spółek handlowych art. 5 § 5, który stanowi, że spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. Należy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, bez względu na liczbę akcjonariuszy czy skalę działalności.

W jaki sposób wydzielić na stronie miejsce do kontaktu z akcjonariuszami?

Powyższe oznacza, że każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna (nie tylko jak dotychczas spółki akcyjne publiczne) ma obowiązek utworzenia własnej strony internetowej. Na stronie tej spółka wydziela miejsce, w którym będzie kontaktowała się z akcjonariuszami. Ustawa nie określa, w jaki sposób to miejsce powinno być wydzielone. W praktyce oznacza to utworzenie specjalnej zakładki na stronie np. o nazwie Kontakt z Akcjonariuszamialbo Ogłoszenia dla Akcjonariuszy. Ustawa nie określa także, czy powinny zostać wydzielone jakiekolwiek podzakładki odnoszące się do konkretnych rodzajów ogłoszeń. Wydaje się, że takie podzakładki mogą zostać dodane w miarę potrzeby umieszczania konkretnych zawiadomień, np. dotyczących walnych zgromadzeń czy wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie ogłoszenia były umieszczone w jednym miejscu.

Również spółki, które posiadają już strony internetowe powinny zweryfikować, czy posiadają na tej stronie miejsce wydzielone na komunikację z akcjonariuszami.

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Obowiązek ten sprzyja zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy i pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami. Wskazano, że wprowadzenie rozwiązania przewidującego prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.Dzięki temu publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów spółek akcyjnych. Wynika z tego, że wprowadzenie obowiązku prowadzenia stron internetowych nie zwalnia spółek z obowiązku publikowania ogłoszeń w MSiG (np. w wypadku ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, gdy nie wszystkie akcje są imienne)!

Co powinno się znaleźć na stronie internetowej spółki?

Przede wszystkim informacje na stronie internetowej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej powinny zawierać: firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, NIP, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Przykład

ABC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 5, 00-123 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456, NIP 1234567890, kapitał zakładowy w wysokości 500 000 złotych (wpłacony w całości).

Z kolei przez wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółek rozumieć należy przede wszystkim ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń wraz z przedstawieniem porządku obrad. Na stronie internetowej spółki, w miejscu wyznaczonym do kontaktu z akcjonariuszami powinny zostać również umieszczone informacje o wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wymóg ten ma związek z usunięciem z obrotu gospodarczego akcji papierowych i zastąpieniem ich wpisami w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy (od 1 marca 2021 r.), o czym więcej pisaliśmy w artykule o obowiązkowej dematerializacji akcji. Ponadto statut spółki może wymagać opublikowania dodatkowych ogłoszeń pochodzących od spółki.

Obowiązek zgłoszenia strony internetowej do KRS

Adres strony internetowej spółki należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego, składając wniosek o wpis zmiany danych spółki w rejestrze przedsiębiorców. Obowiązek ten wynika z art. 47 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne obowiązane są zgłosić adres strony internetowej do rejestru. Co do zasady, wniosek powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, tj. utworzenia strony internetowej. Każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna ma również obowiązek zgłoszenia do rejestru zmiany adresu strony.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku posiadania strony internetowej?

Członek zarządu spółki akcyjnej oraz komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej uprawniony do reprezentowania spółki może ponosić odpowiedzialność za to, że informacje umieszczone na stronie internetowej spółki nie zawierają danych wymienionych powyżej (firma spółki, jej siedziba i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer KRS, NIP, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego). Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny do 5 000 złotych.

Obowiązek prowadzenia strony internetowej przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne i umieszczania na tej stronie ogłoszeń skierowanych do akcjonariuszy należy ocenić pozytywnie. Może jednak okazać się to uciążliwe i zbędne w wypadku spółek, w których występuje mała liczba akcjonariuszy, wszystkie akcje są imienne i nie występują problemy z komunikacją spółki z akcjonariuszami. Wypada zaznaczyć, że prowadzenie strony internetowej generuje koszty, a spółki nie zostały zwolnione z obowiązku publikowania kosztownych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy to uznać za mankament tej nowelizacji.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-akcyjna

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.