Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy?

piątek, 4 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Dywidenda wypłacana wspólnikom spółek kapitałowych jest co do zasady oprocentowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje jednak zwolnienie od tego podatku po spełnieniu szczególnych warunków.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy?

Zasady opodatkowania dywidend różnią się w zależności od tego, czy dywidenda jest wypłacana osobie fizycznej czy prawnej. Dywidenda wypłacana wspólnikowi będącemu osobą fizyczną nie korzysta ze zwolnienia. Ustawodawca przewiduje zwolnienie jedynie od dywidend wypłacanych spółkom kapitałowym. Zwolnienie nie przysługuje także spółkom osobowym, fundacjom, stowarzyszeniom czy innym podmiotom. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 września 2010 r. (ITPB3/423-347/10/PS).

Warunki, jakie musi spełnić spółka wypłacająca oraz wspólnik

Art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, zw. dalej: „updop”) wskazuje, że siedziba lub zarząd spółki wypłacającej dywidendę musi znajdować się na terytorium Polski, a zatem spółka musi być podatnikiem podatku dochodowego w Polsce.

Natomiast spółka, której wypłaca się dywidendę nie musi być podatnikiem w Polsce. Ustawa określa, że spółka ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) także w innym państwie członkowskim UE lub należącym do EOG, lub Szwajcarii. Oznacza to, że spółka jest rezydentem podatkowym jednego z wymienionych krajów, zatem jest to miejsce jej siedziby dla celów podatkowych. Rezydencję podatkową zagranicznego udziałowca należy udokumentować certyfikatem rezydencji. Ponadto musi istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej) do wymiany informacji podatkowych pomiędzy polskimi organami podatkowymi a organami podatkowymi kraju rezydencji udziałowca.

Po drugie spółka, która dywidendę otrzymuje, nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Spełnienie warunku powinno być potwierdzone oświadczeniem udziałowca. Co do formy oświadczenia, przepisy ustawy o CIT wskazują jedynie, że powinno być one złożone w formie pisemnej.

Trzecim warunkiem jest istnienie powiązania kapitałowego pomiędzy spółkami. Spółka otrzymująca musi posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki wypłacającej (25% w przypadku udziałowców ze Szwajcarii) przez nieprzerwany okres minimum dwóch lat. Warunek osiągnięcia dwuletniego okresu może być spełniony również po dokonaniu wypłaty dywidendy. Co ciekawe, w dyrektywie 2003/49/WE nie został przewidziany wprost warunek bezpośredniego posiadania udziałów. Odmienne stanowisko prezentuje NSA, twierdząc, że wniosek taki należy wysnuć z samego rozumienia pojęcia „udział w kapitale” (sygn. akt II FSK 777/10).

Art. 22 ustęp 4d updop zastrzega dodatkowo, że posiadanie udziałów lub akcji w spółce wypłacającej dywidendę musi wynikać z tytułu własności.

Przykład

1 czerwca 2013 r. spółka z o.o. A nabyła 100% udziałów w spółce z o.o. B, która wykazała zysk za rok 2013 i zamierza wypłacić dywidendę. Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2014 r.

Spółka B nie będzie zobowiązana do pobrania podatku w dniu wypłaty dywidendy pod warunkiem, że spółka A będzie posiadała minimum 10% udziałów w spółce wypłacającej nieprzerwanie aż do 1 lipca 2015 r. (2 lata od 1 czerwca 2013 r.). W przeciwnym razie spółka A będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Dywidenda wypłacana przez spółkę zagraniczną

Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, mogą uzyskiwać również dochody poza terytorium Polski. Dywidenda wypłacana polskiej spółce, która ma udziały w spółce zagranicznej również może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Główne warunki zwolnienia zostały uregulowane w art. 20 ust. 3 updop. Przedstawiają się one podobnie jak warunki zwolnienia wspólnika w polskiej spółce (10 % udziałów lub akcji, niekorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania), z tym, że wypłacającym dywidendę jest w tym wypadku spółka podlegająca opodatkowaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub należącym do EOG, lub w Szwajcarii.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.