Czy członek zarządu spółki z o.o. może jednocześnie świadczyć usługi dla spółki z tytułu prowadzonej działalności?

piątek, 16 Maj 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Nie ma przeszkód prawnych, by członek zarządu spółki z o.o. świadczył na jej rzecz jednocześnie usługi z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jak najkorzystniej ukształtować taką umowę z członkiem zarządu?

Usługi związane z zarządzaniem spółki

Członek zarządu spółki z o.o. może w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczyć na rzecz spółki usługi związane z zarządzaniem spółką. Taka działalność traktowana będzie jako działalność wykonywana osobiście i opodatkowana podatkiem progresywnym. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 13 pkt 9 updof, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Opodatkowanie podatkiem progresywnym oznacza, że stawka opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika (18 i 32 %). Przy takim opodatkowaniu stosuje się ryczałtowe rozliczanie kosztów, co oznacza, że przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania. Nie ma także możliwości odliczania podatku VAT. Ponadto taka działalność stanowić będzie tytuł do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu.

Usługi doradcze

Nie ma przeszkód, aby spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu w ramach prowadzonej przez niego działalności umowę o świadczenie usług doradczych. Takie rozwiązanie jest coraz częściej spotykane, ponieważ niesie ze sobą optymalizację podatkową oraz niższe składki ZUS. Czynności zarządcze mogą być wtedy wykonywane na podstawie powołania, a czynności doradcze w ramach samodzielnie prowadzonej działalności.

Przychód z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach działalności gospodarczej podatnika może być rozliczany podatkiem liniowym 19%, co oznacza, że przychód opodatkowany jest taką samą stawką niezależnie od jego wielkości. Usługodawca ma możliwość odliczenia od przychodu faktycznie ponoszone koszty. Dodatkowo za tego rodzaju usługi członek zarządu może wystawiać faktury VAT, co z kolei wiąże się z możliwością odliczania podatku VAT. Spółka kapitałowa nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od należności, które wypłaca za wykonywanie usług doradczych. To na usługodawcy będzie ciążył obowiązek samodzielnego rozliczania się z podatków i składek ZUS. Kwoty odprowadzane z tytułu składek mogą przy tym zostać znacznie obniżone, będą bowiem ustalane na podstawie wybranej, stałej podstawy. Ponadto przepisy przewidują możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez dwa pierwsze lata działalności na tzw. preferencyjnych warunkach.

Z takim stanowiskiem zgadzają się organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2013 r., nr IPPB1/415-1503/12-4/EC).

Warunki

Aby członek zarządu mógł świadczyć usługi doradcze na rzecz spółki, korzystając z udogodnień podatkowych, czynności wykonywane w ramach świadczenia tych usług w żaden sposób nie mogą pokrywać się z jego obowiązkami jako członka zarządu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe określenie np.: w umowie spółki zakresu czynności zarządczych, a także zakresu czynności doradczych w umowie z członkiem zarządu jako usługodawcą. Ponadto osoba ta musi świadczyć usługi jako niezależny przedsiębiorca, który nie podlega kierownictwu spółki i ponosić pełne ryzyko gospodarcze oraz pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywanie swoich czynności.

Należy jednak zaznaczyć, że forma opodatkowania w postaci podatku liniowego przysługuje tylko tym podatnikom, którzy w tym samym roku podatkowym nie wykonywali usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (art. 9a ust. 3 updof). Dlatego też tak istotne jest dookreślenie zakresu obowiązków doradczych członka zarządu, aby nie pokrywały się one z jego poprzednimi czynnościami jako pracownika, czyli czynnościami zarządczymi.

Jak odróżnić?

Aby można było mówić o świadczeniu usług doradczych, spółka musi autentycznie korzystać z wiedzy członka zarządu odnośnie pewnej kwestii – finansów czy innej kwestii związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Świadczenie usług doradczych musi być rzeczywiste i obejmować np.: bieżącą analizę finansów spółki, utrzymywanie i rozwój kontaktów z klientami, analizę jakości świadczonych usług przez spółkę. Członek zarządu sporządza odpowiednie opinie, analizy, które na potrzeby ewentualnego postępowania podatkowego powinny zostać zachowane jako stosowne dowody.

Przykład

Pan Jan Kowalski świadczy usługi doradcze w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dla spółki z o.o. Ostatnio został powołany do zarządu tej spółki. Wynagrodzenie pana Jana za pełnienie funkcji członka zarządu zostało określone w uchwale zgromadzenia wspólników. Co najważniejsze, obowiązki pana Jana jako członka zarządu nie pokrywają się z zakresem świadczonych usług doradczych.

W takiej sytuacji dochód, który otrzyma pan Jan Kowalski ze świadczenia usług doradczych będzie opodatkowany podatkiem liniowym 19 %, ponieważ dochód ten będzie traktowany jako dochód z działalności gospodarczej. Z kolei z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania dochód będzie opodatkowany na zasadach określonych dla działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 updof.

Jeżeli jednak czynności, które pan Jan Kowalski wykonywałby w ramach zawartej umowy o świadczenie usług doradczych, pokrywały się choćby w nieznacznym stopniu z czynnościami zarządczymi i nosiły w ten sposób znamiona kontraktu menedżerskiego, to mogą być uznane przez organ podatkowy za umowę, o jakiej mowa w art. 13 pkt 9 updof i opodatkowane podatkiem progresywnym.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (4 votes, average: 4,25 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.