Czy możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.?

środa, 7 Październik 2020 w kategorii Spółka z o. o., Przekształcenia, Spółka jawna

Spółka jawna może być przekształcona w inną spółkę handlową. Przekształcenie może okazać się szczególnie korzystne w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie wady ma prowadzenie działalności w formie spółki jawnej?

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Za niewątpliwą wadę spółki jawnej uznaje się fakt, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wspólnicy. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością bez ograniczenia, tj. wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Należy jednak zaznaczyć, że jest to odpowiedzialność solidarna (z innymi wspólnikami) i subsydiarna (ze spółką). Oznacza to, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników zwalnia pozostałych z odpowiedzialności a ponadto, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Składki ZUS

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wspólników spółki jawnej uważa się za osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W konsekwencji tego wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek opłacania co miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Co więcej, wspólnicy spółki jawnej nie mogą skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, takich jak „mały ZUS” czy „mały ZUS plus”.

Czy wady te występują w spółce z o.o.?

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Powyższe problemy nie występują w spółce z o.o. Zgodnie z art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Za swoje zobowiązania odpowiada sama spółka, całym swoim majątkiem. Jest to jedna z podstaw konstrukcyjnych spółek kapitałowych, która w dużej mierze decyduje o atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma podstawy prawnej do przenoszenia na wspólników odpowiedzialności za działania spółki. Co do zasady, jedyne ryzyko, jakie wspólnicy ponoszą to wniesiony do spółki wkład. Powyższe nie wyłącza oczywiście odpowiedzialności wspólnika za jego własne działania, jeśli spełniają one przesłanki działania na szkodę spółki albo osób trzecich lub wypełniają znamiona przestępstwa. Warto także nadmienić, że wspólnik będący członkiem zarządu spółki z o.o. może odpowiadać za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (solidarnie z innymi członkami zarządu) i nie występuje żadna z okoliczności egzoneracyjnych (wyłączających odpowiedzialność, np. zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki).

Składki ZUS

Wspólnicy spółki z o.o. nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, płatnikiem składek ZUS nie jest także sama spółka. Wyjątek stanowią jedynie wspólnicy w jednoosobowych spółkach z o.o. Wspólnicy spółek z o.o. mogą podlegać obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudnieni są w spółce, na przykład w oparciu o umowę o pracę.

Czy możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać, powyższe zestawienie może okazać się dla Ciebie pomocne. Warto jednak także zaznaczyć, że już zawiązana spółka jawna może zostać przekształcona w spółkę z o.o. W wypadku przekształcenia spółce przekształconej (spółce z o.o.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki jawnej). Spółka z o.o. pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce jawnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki jawnej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki z o.o. Do przekształcenia spółki wymaga się: 1) sporządzenia planu przekształcenia spółki (sporządzenie planu przekształcenia nie jest obligatoryjne w wypadku przekształcania spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki) wraz z określonymi w ustawie załącznikami, 2) zawiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu (zawiadomienie nie jest obligatoryjne w wypadku przekształcania spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki), 3) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki (zgodę na przekształcenie oraz na treść umowy nowo zawiązywanej spółki z o.o. wyrazić muszą wszyscy wspólnicy spółki jawnej), 4) powołania członków organów spółki przekształconej (spółki z o.o.), 5) dokonania w rejestrze wpisu spółki z o.o. i wykreślenia spółki jawnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej wiąże się z ponoszeniem przez wspólników spółki jawnej nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz z koniecznością opłacania składek ZUS. Problemy te nie występują w spółce z o.o. Warto to wziąć pod uwagę przy wyborze formy prowadzenia działalności. Jednak początkowy wybór spółki jawnej jako formy prowadzenia działalności nie przekreśla możliwości jej późniejszego przekształcenia w spółkę z o.o.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.