Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS po 1 lipca 2021 r.?

środa, 7 Lipiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka akcyjna

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się pod następującym adresem http://prs.ms.gov.pl. W celu złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS należy wykonać następujące kroki:

1. Założenie konta użytkownika Portalu Rejestrów Sądowych

Aby móc korzystać z funkcjonalności Portalu Rejestrów Sądowych, należy założyć konto użytkownika Portalu. W tym celu można (jest to jeden ze sposobów założenia konta) na stronie http://prs.ms.gov.pl, w sekcji „e-formularze KRS”, kliknąć kafel: „Login.gov.pl. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej”. Nastąpi przekierowanie do strony umożliwiającej zalogowanie się za pomocą Profilu Zaufanego. Po zalogowaniu system umożliwi nam założenie konta w PRS poprzez wskazanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

2. Wskazanie podmiotu, którego ma dotyczyć wpis

Po założeniu konta można przejść do uzupełniania wniosku. W sekcji „e-formularze KRS” należy wybrać zakładkę „Wnioski o zmianę”, a następnie wskazać numer KRS podmiotu, którego ma dotyczyć wpis i kliknąć przycisk „Wyszukaj w KRS”. Pojawią się dane wybranego podmiotu. Jeżeli wszystko się zgadza, należy kliknąć przycisk „Przejdź do wniosku”.

3. Uzupełnienie wniosku

Następnym krokiem jest przejście przez elektroniczny formularz KRS, który podzielony jest na siedem sekcji: 1) Nazwa wniosku, 2) Dane podmiotu, 3) Oświadczenie spółki, 4) Wnioskodawca Pełnomocnik, 5) Sąd, 6) Zakres informacyjny objęty zmianą, 7) Załączniki. Sekcje te znajdują się w panelu „Nawigacja po dokumencie”.

Sekcja „Nazwa wniosku” i „Dane podmiotu” uzupełniane są automatycznie. W sekcji „Oświadczenie spółki” należy oświadczyć, czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości od cudzoziemców. W sekcji „Wnioskodawca Pełnomocnik” wskazuje się, kto jest wnioskodawcą oraz czy w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik. W sekcji „Sąd” wskazuje się sąd, do którego kierowany jest wniosek. Najistotniejsze i wymagające najwięcej pracy jest wypełnienie sekcji „Zakres informacyjny objęty zmianą” oraz „Załączniki”.

4. Sekcja „Zakres informacyjny objęty zmianą”

W sekcji tej należy wskazać zakres informacyjny objęty zmianą, tj. wypełnić tylko te sekcje, w których nastąpiły zmiany dotyczące podmiotu podlegające zgłoszeniu przedmiotowym wnioskiem. Zmiany mogą dotyczyć: 1) informacji o spółce i wspólnikach, 2) organu reprezentacji / organu nadzoru / prokurentów, 3) przedmiotu działalności pożytku publicznego, 4) likwidacji, rozwiązania, unieważnienia, 5) połączenia / podziału / przekształcenia, 6) zawieszenia / wznowienia wykonywania działalności. Daną sekcję uzupełnia się poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki z jej nazwą. Po kliknięciu ukazuje się rozwijalna lista, która pozwala nam na doprecyzowanie zakresu zmian.

5. Załączniki

W sekcji Załączniki można dodać dowolny dokument poprzez kliknięcie kafla „Dodaj dowolny dokument”. Załączniki do wniosku sporządzone w postaci elektronicznej należy przed załączeniem do systemu opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli załączniki zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołączyć należy 1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo 2) odpisy elektronicznie poświadczone przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 3) elektroniczne kopie dokumentów, tj. skan.

Elektroniczne poświadczenie odpisu przez występującego w sprawie pełnomocnika następuje z chwilą wprowadzenia danego załącznika do systemu teleinformatycznego.

W przypadku dołączania do wniosku elektronicznej kopii dokumentu przez wnioskodawcę, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma. Jeżeli oryginał (odpis, wyciąg) dokumentu nie zostanie złożony, sąd powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braku wniosku, zakreślając 7-dniowy termin na odpowiedź.

Z kolei, jeżeli do wniosku wymagane będzie dołączenie aktu notarialnego, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku jedynie numer tego dokumentu w Repozytorium. Wnioskodawca nie załącza skanu aktu.

Podczas uzupełniania wniosku w panelu „Działania” można w każdej chwili sprawdzić jego poprawność, zapisać wersję roboczą czy podejrzeć wniosek.

6. Podpisanie, opłacenie i złożenie wniosku

Po pełnym i poprawnym uzupełnieniu wniosku w panelu „Nawigacja po dokumencie” pojawi się możliwość podpisania i opłacenia wniosku. Kliknięcie zakładki „Podpisanie wniosku”, a następnie przycisku „Podpisz” przekieruje nas na stronę umożliwiającą podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Po podpisaniu wniosku nie ma możliwości jego edycji. Następnym krokiem powinno być opłacenie wniosku. Kliknięcie zakładki „Opłacenie wniosku”, a następnie przycisku „Opłać” przekieruje nas na stronę umożliwiającą opłacenie wniosku. Po opłaceniu wniosek będzie gotowy do złożenia. W celu złożenia wniosku należy wybrać zakładkę „Złożenie wniosku”.

Od 1 lipca 2021 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek składać wnioski o zmianę danych w rejestrze wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Z kolei podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mają wybór – mogą złożyć wniosek elektronicznie lub tradycyjnie, w formie papierowej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.