Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

piątek, 3 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Przekształcenia

Spółka kapitałowa może zostać przekształcona w spółkę osobową, bądź w spółkę kapitałową i w zależności od przyjętej konfiguracji konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów, które wynikają z przepisów szczególnych. Istotne jest przy tym, że owe przepisy nie wykluczają zastosowania zasad ogólnych.

Szczególną regulację w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wprowadzono w art. 576 k.s.h.. Przepis ten dotyczy przekształcenia w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Istotne jest przy tym, że art. 576 k.s.h. nie jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 575 k.s.h., a jedynie wprowadza dodatkowe wymogi w zakresie przekształcenia w wyżej wskazane dwa typy spółek osobowych. Stosownie bowiem do art. 576 § 1 k.s.h. oprócz wymaganej większości, która została wskazana w art. 575 k.s.h. niezbędne jest uzyskanie zgody wspólników spółki przekształcanej, którzy w spółce przekształconej mają być komplementariuszami. Powyższy wymóg wprowadzono z uwagi na fakt, że przez przekształcenie dochodzi do „powstania” odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki lub rozszerzenia jej zakresu.

Proces przekształcenia na przykładzie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

Pierwszym etapem przekształcenia jest sporządzenie planu przekształcenia. Plan przekształcenia powinien zawierać określenie ustalenie wartości bilansowej spółki z o.o., przekształcanej na dany dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Plan powinien także określać wartość udziałów wspólników. Kolejnym elementem jest sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień ustalenia wartości bilansowej w spółce. Do planu przekształcenia załączony jest także projekt uchwały spółki przekształcanej, oraz projekt umowy spółki przekształconej. Plan przekształcenia zostanie zbadany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Następnie odbywa się przyjęcie uchwały o przekształceniu przez zgromadzenia wspólników spółki z o.o. oraz podpisanie zgody osób, które będą komplementariuszami, a więc wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania spółki komandytowej. Warunkiem przyjęcia uchwały zgromadzenia wspólników jest zgoda wspólników dysponujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki obwarowała przyjęcie takiej uchwały surowszymi warunkami. Uchwała spółki powinna być przyjęta zgodnie w art. 563 k.s.h. i zawierać:

a) typ spółki w jaką zostanie przekształcona;

b) wysokość sumy komandytowej w przekształconej spółce;

c) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników, którzy nie będą uczestniczyć w spółce komandytowej z zastrzeżeniem, że kwota ta nie powinna przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki;

d) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom, którzy będą uczestniczyć w spółce przekształconej, w wypadku, gdy przyznanie takich praw było przewidziane;

e) nazwiska oraz imiona wspólników, którzy będą uczestniczyć w spółce, będą reprezentować spółkę przekształconą i mających prowadzić jej sprawy.

Kolejnym krokiem jest przedłożenie dokumentów w KRS. Momentem przekształcenia jest dzień wpisu do rejestru spółki przekształconej – w tym przypadku spółki komandytowej.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.