Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. a podatki i ZUS

środa, 30 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Zasady opodatkowania wynagrodzenia członków zarządu oraz opłacania składek ZUS zależą od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce z o.o.

Członkowie zarządu w spółce z o.o. są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inaczej. Zasadą jest, że wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania, przy czym powołanie należy rozumieć jako ustanowienie zarządu. Każdorazowo dochodzi do nawiązania stosunku organizacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji w zarządzie spółki. To od spółki zależy, czy członek zarządu będzie wykonywał swoje funkcje tylko na podstawie tego powołania, czy też zostanie z nim nawiązany stosunek obligacyjny. Stosunek obligacyjny powstaje po zawarciu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Kodeks spółek handlowych nie rozstrzyga bowiem jednoznacznie, w jakiej formie mogą być zatrudniane osoby mające pełnić funkcje członków zarządu. SN w wyroku z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt II PK 169/11) również podkreślił, że osobę fizyczną pełniącą funkcję członka zarządu może jednocześnie wiązać ze spółką stosunek organizacyjno-prawny i stosunek pracy. Od tego, jaką formę spółka wybierze zależą zasady opodatkowania i składki ZUS.

Należy zaznaczyć, że członek zarządu nie może pobierać wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka zarządu na podstawie dwóch tytułów prawnych – powołania i np.: umowy o pracę.

Wynagrodzenie członków zarządu na podstawie powołania

Jeżeli członek zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie samego powołania, wynagrodzenie, jakie otrzymuje za sprawowanie funkcji zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 updof), a płatnik jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sposób obliczenia poboru zaliczki określa art. 41 ust. 1 updof. Zgodnie z nim spółka pobiera zaliczkę według najniższej – 18 % stawki, a uzyskany przez członka zarządu przychód pomniejsza o miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 updof (111,25 zł). Na wniosek członka zarządu spółka pobierając zaliczkę, może zastosować wyższą – 32% stawkę podatkową (art. 41a updof).

Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności wypłacone członkowi zarządu za czas podróży (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof).

Członek zarządu pełniący swoje funkcje na podstawie powołania nie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. Ani art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ani art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawierają bowiem przepisów, które nakazywałyby odprowadzać składki ZUS od takich przychodów.

Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli członek zarządu byłby równocześnie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., to jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlegałby obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa o pracę

Jeżeli spółka zdecyduje się zawrzeć z członkiem zarządu umowę o pracę, to otrzymane wynagrodzenie będzie traktowane jako przychód ze stosunku pracy. Sposób obliczenia zaliczki określony jest w art. 32 i 38 updof. Płatnik pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 18 % lub 32 % stawki (w zależności od wysokości osiągniętego dochodu).

Płatnik od przychodów członka zarządu odlicza zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub pkt 3 updof w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł. Wyższą kwotę stosuje się wtedy, kiedy członek zarządu ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, są to bowiem koszty uzyskania przychodów z tytułu dojazdu do pracy.

Członek zarządu zatrudniony na umowę o pracę podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, w związku z tym kwoty te uwzględnia się przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Mianowicie przychód pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne, a następnie obliczoną w ten sposób zaliczkę pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru.

Umowy cywilnoprawne

Zasady opodatkowania wynagrodzenia członków zarządu uzyskanego w ramach kontraktu menedżerskiego lub na podstawie umowy zlecenia przedstawiają się podobnie, jak przy powołaniu. Kontrakt menedżerski kwalifikuje się jako umowa o świadczenie usług, a w związku z tym stosuje się do niego przepisy dotyczące zlecenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 usus osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, takiej jak kontrakt menedżerski podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 12 ust. 1 usus, art. 66 ust. 1 pkt. e) uśoz).

W związku z tym płatnik pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 18 % stawki, a od przychodu odlicza zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł oraz składki na ubezpieczenia ZUS. Od przychodów osiągniętych na podstawie kontraktu menedżerskiego, tak samo jak przy powołaniu, nie odlicza się podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdu do pracy oraz kwoty wolnej od podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.