Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Z dniem 13 października 2019 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr prowadzony będzie w postaci teleinformatycznej. W rejestrze znajdować się będą dane osób sprawujących kontrolę i wywierających decydujący wpływ na działalność spółek prawa handlowego. Utworzenie rejestru ma na celu zapobieganie procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z jakimi obowiązkami przedsiębiorców wiąże się powstanie rejestru?

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest rejestrem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w postaci teleinformatycznej, służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych (których definicja znajduje się poniżej) określonych spółek.

Dane do rejestru zgłaszane są przez obowiązane do tego podmioty.

Rejestr jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w rejestrze będą udostępniane nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jakie podmioty mają obowiązek zgłaszać dane beneficjentów rzeczywistych do rejestru?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

1. spółki jawne,

2. spółki komandytowe,

3. spółki komandytowo-akcyjne,

4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

5. proste spółki akcyjne (od dnia 1 marca 2020 r.),

6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Oznacza to, że spółki wskazane powyżej mają obowiązek zgłosić odpowiednie dane swoich beneficjentów rzeczywistych, a także członków zarządu i wspólników (o czym poniżej) do rejestru, a następnie pamiętać o ich aktualizacji, tj. o zgłaszaniu zmiany beneficjentów lub zmiany danych beneficjentów już zgłoszonych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty jest osobą fizyczną (lub osobami) sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez tę spółkę, lub osobą fizyczną (lub osobami), w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest dana transakcja.

Należy przez to rozumieć, że osobą sprawującą kontrolę i wywierającą decydujący wpływ na czynności i działania spółki jest przede wszystkim osoba:

a. będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki, lub

b. dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, lub

c. sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, lub

d. sprawująca kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do tej spółki uprawnień jednostki dominującej, lub

e. zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w pkt a) – d) powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jakie dane beneficjentów rzeczywistych podlegają zgłoszeniu do rejestru?

Podmioty zobowiązane zgłaszają do rejestru następujące dane swoich beneficjentów rzeczywistych:

a. imię i nazwisko,

b. obywatelstwo,

c. państwo zamieszkania,

d. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Ponadto do rejestru zgłaszane będą również powyższe dane dotyczące członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania danej spółki.

Każda spółka będzie identyfikowana w rejestrze za pomocą następujących danych:

a. nazwa (firma),

b. forma organizacyjna,

c. siedziba,

d. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

e. NIP.

W jaki sposób zgłosić dane do rejestru?

Zgłoszenia do rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do rejestru. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W jakim terminie należy zgłosić dane do rejestru?

Spółki, które były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić do rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Z kolei podmioty, które powstaną po 13 października 2019 r. będą miały obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia ich wpisu do KRS. W przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa powyżej, w odpowiednim terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Z dniem 13 października 2019 r. powstanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki osobowe (za wyjątkiem spółki partnerskiej) oraz spółki kapitałowe zostały zobowiązane do zgłoszenia do rejestru danych swoich beneficjentów rzeczywistych oraz danych wspólników lub członków zarządu uprawnionych do reprezentacji danej spółki. Spółki już wpisane do KRS mają na spełnienie tego obowiązku czas do dnia 13 kwietnia 2020 r. Rejestr będzie rejestrem jawnym, prowadzonym w formie elektronicznej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.