Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR prowadzony jest w formie teleinformatycznej, dlatego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru dokonuje się przez Internet.

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o tym, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wskazywaliśmy również, jak ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym w danym podmiocie. Jednak ustalenie osoby fizycznej będącej beneficjentem rzeczywistym w danej spółce (co może nastręczać pewne trudności), to nie wszystko. Po ustaleniu kto jest beneficjentem rzeczywistym w danej spółce należy dokonać stosownego zgłoszenia za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR krok po kroku

1. Odnalezienie właściwej funkcjonalności na portalu podatkowym

Na portalu podatkowym znajdującym się pod tym linkiem https://www.podatki.gov.pl/ należy odnaleźć zakładkę (kafel) odnoszącą się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Kafel o nazwie CRBR znajduje się w prawym dolnym rogu wskazanej wyżej strony.

2. Przejście do CRBR

Po kliknięciu w kafel o nazwie CRBR zostaniemy przeniesieni na stronę dotyczącą Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wybieramy pierwszy kafel o nazwie „Rejestr CRBR” i przechodzimy do właściwego rejestru.

3. Utworzenie zgłoszenia

Następnym krokiem jest utworzenie zgłoszenia, które umożliwi nam wypełnienie udostępnionego formularza zgłoszeniowego. W tym celu klikamy kafel „Utwórz”. Następnie w celu identyfikacji naszej spółki podajemy jej numer NIP oraz jej formę organizacyjną (formę prawną), tj. wskazujemy, czy nasza spółka jest spółką jawną, spółką z o.o., spółką akcyjną, spółką komandytową czy spółką komandytowo-akcyjną i klikamy przycisk dalej. W kolejnym kroku jesteśmy proszeni o podanie daty zdarzenia. Jeżeli zgłaszać będziemy beneficjenta rzeczywistego spółki, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie nowelizacji wprowadzającej CRBR, jako datę zdarzenia możemy podać dzień 13 października (dzień wejścia w życie ustawy). Po uzupełnieniu daty klikamy utwórz zgłoszenie.

4. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego

Udostępniony formularz zgłoszeniowy podzielony jest na trzy sekcje. Sekcja pierwsza dotyczy danych spółki. Uzupełnianie formularza zgłoszeniowego rozpoczynamy zatem od podania danych identyfikacyjnych spółki oraz aktualnego adresu jej siedziby. Sekcja druga dotyczy danych beneficjentów i reprezentantów.

Uwaga!

W tym miejscu podajemy wymagane dane zarówno beneficjentów, jak i reprezentantów danej spółki (członka zarządu albo wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki). Jeżeli beneficjentem rzeczywistym spółki i jej reprezentantem jest ta sama osoba, należy wskazać charakter obu powiązań tej osoby ze spółką.

4.1. Dane reprezentanta

W pierwszej kolejności w sekcji B, w podsekcji B.1 wskazujemy wymagane dane reprezentanta spółki, tj. numer PESEL, imię, nazwisko, kraj obywatelstwa i kraj zamieszkania. Np. w przypadku spółki z o.o. będzie to członek (członkowie) zarządu. Natomiast w podsekcji B.2 przedstawiamy informację o reprezentacji. W tym celu zaznaczamy pierwszą kropkę „Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie / reprezentant” a jako rodzaj uprawnień właścicielskich wybieramy „reprezentant”.

4.2 Dane beneficjenta rzeczywistego

Następnie w sekcji B klikamy „Dodaj posiadacza/reprezentanta” i wskazujemy dane beneficjenta rzeczywistego. W podsekcji B.2 określamy charakter uprawnień przysługujących beneficjentowi. Mogą to być: a) bezpośrednie uprawnienia właścicielskie, które przejawiają się np. posiadaniem co najmniej 25% udziałów podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie lub głosów na zgromadzeniu wspólników albo b) pośrednie uprawnienia właścicielskie, np. posiadanie 100% udziałów spółki, która jest właścicielem 40% udziałów w kapitale zakładowym spółki, której dotyczy zgłoszenie, albo c) inne uprawnienia przejawiające się możliwością wywierania wpływu na podmiot, którego dotyczy zgłoszenie w sposób inny niż wskazano powyżej (np. na mocy odrębnych porozumień).

W przypadku bezpośrednich uprawnień właścicielskich zostaniemy poproszeni o wskazanie wartości posiadanych przez beneficjenta rzeczywistego udziałów oraz informacji, czy posiadane udziały są uprzywilejowane. W przypadku pośrednich uprawnień właścicielskich lub innych uprawnień należy je opisać samodzielnie.

Jeżeli jednemu beneficjentowi przysługują uprawnienia o różnym charakterze albo jest dodatkowo reprezentantem spółki, wymieniamy wszystkie jego powiązania poprzez kliknięcie kafla „Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach użytkownika/powiadomienia o reprezentacji”.

4.3. Klauzula odpowiedzialności

Sekcja trzecia dotyczy złożenia oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych i złożeniu oświadczenia, klikamy zapisz dokument.

5. Sprawdzenie poprawności danych i podpisanie dokumentu

Kliknięcie kafla „Zapisz dokument” powoduje przeniesienie nas do podglądu naszego zgłoszenia i pozwala na sprawdzenie wpisanych danych. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy „Podpisz dokument”. Następnie zgłoszenie opatrywane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki.

6. Wysłanie dokumentu

Po podpisaniu dokumentu wracamy do strony ministerstwa i klikamy znajdujący się na dole strony kafel: „Wyślij”. Otrzymujemy informację, że zgłoszenie zostało poprawnie zarejestrowane. Nasze zgłoszenie zostaje opatrzone numerem referencyjnym, który należy skopiować w celu późniejszego sprawdzenia statusu zgłoszenia i pobrania UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). Status zgłoszenia sprawdzamy na stronie CRBR (patrz punkt 2) w zakładce „Sprawdź status zgłoszenia”.

Uruchomiony 13 października CRBR ma na celu zgromadzenie danych o beneficjentach rzeczywistych (wraz ze wskazaniem charakteru powiązań ze spółką) i reprezentantach spółek kapitałowych (za wyjątkiem spółki partnerskiej). Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego odbywa się przez Internet, za pomocą funkcjonalności udostępnionej na portalu podatkowym. Do skutecznego wysłania zgłoszenia niezbędne jest co najmniej posiadanie profilu zaufanego ePUAP.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.